1. Wstęp

1.1. Problem

1.2. Cel badawczy

1.3. Zakres pracy

1.4. Metoda

2. Diagnoza stanu wyjściowego

2.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych miasta

2.2. Analiza uwarunkowań wewnętrznych miasta

3. Analiza badań ankietowych

4. Waloryzacja turystyczna terenu gminy Wąbrzeźno

4.1. Walory przyrodnicze

4.1.1. Położenie geograficzne

4.1.2. Ukształtowanie terenu

4.1.3. Wody powierzchniowe i podziemne

4.1.4. Klimat

4.1.5. Gleby

4.1.6. Szata roślinna

4.1.7. Szata zwierzęca

4.2. Walory kulturowe

4.2.1. Rys historyczny

4.2.2. Zabytki

4.2.3. Polski Instytut Narodowy

4.2.4. Znane postaci związane z miastem

4.2.5. Współpraca międzynarodowa

5. Obszary chronionego krajobrazu na terenie powiatu wąbrzeskiego

6. Istniejące zagospodarowanie turystyczne

5.1. Szlaki turystyczne

5.2. Trasy rowerowe

5.3. Baza noclegowa

5.4. Baza sportowa

5.5. Baza handlowo-usługowa

7. Koncepcja aktywizacji turystycznej gminy Wąbrzeźno

7.1. Szanse rozwoju turystyki

7.2. Analiza SWOT

7.3. Trendy w turystyce

7.4. Proponowane formy turystyki

7.5. Turystyka a rozwój zrównoważy

7.6. Koncepcja aktywizacji turystycznej

8. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Aneks