ETYKA W ZAWODZIE BIEGŁEGO REWIDENTA Etyką zawodową nazywamy spisane normy które odpowiadają na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele konkretnego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Etyka zawodowa występuje w postaci norm zinstytucjonalizowanych (np. przysięgi, kodeksy czy ślubowania) oraz norm formułowanych jako indywidualne propozycje, luźne lub stanowiące uporządkowany zespół postulatów. Od tak rozumianej etyki zawodowej odróżnić należy reprezentowane przez konkretną grupę zawodową przekonania moralne. Warto też wyodrębnić moralność zawodową, którą należy rozumieć jako postępowanie danej grupy zawodowej oceniane ze względu na kryteria moralne. Etykę zawodową - czyli owe kodeksy lub jakieś ich fragmenty, opracowuje się zazwyczaj z myślą o korygowaniu istniejącego stanu , o podciąganiu go do wskazanego wzorca. Wiarygodność jest jednym z najwyższych wymogów stawianych biegłym rewidentom. W odróżnieniu od wielu innych profesji cechą, która wyróżnia zawód biegłego rewidenta jest to, że swoim postępowaniem muszą wzbudzać w społeczeństwie całkowite zaufanie. Wymaga to od biegłych rewidentów nie tylko świadczenia usług wysokiej jakości, ale również działania uwzględniającego szerzej rozumiany interes społeczny. Biegły rewident powinien być uczciwy, szczery i rzetelny w swoim podejściu do pracy zawodowej. Powinien również zachować postawę bezstronną, wolną od uprzedzeń, czyli taką która pozwalałaby biegłemu uchodzić za wolnego od korzyści. Realizując swoje zadania biegły rewident powinien kierować się postanowieniami kodeksu etyki zawodowej opracowanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na podstawie wytycznych Międzynarodowej Federacji Księgowych. Nadrzędnym postulatem tego kodeksu jest to, aby biegły rewident wykonywał swoje zadania w sposób wysoce profesjonalny, przy respektowaniu interesu publicznego oraz systemu prawnego, aby swoją postawą i postępowaniem przyczynić się do postrzegania przedstawicieli tego zawodu jako osób zaufania publicznego. Zasady etyki zawodowej biegłego rewidenta: OBIEKTYWIZM Mając świadomość publicznego zaufania biegli muszą cechować się pełną odpowiedzialnością zawodową oraz zachowywać się w 100% honorowo wobec swoich klientów. Poza tym niezwykle istotny jest obiektywizm. Postępowanie biegłego rewidenta powinno być bezstronne, rzeczowe, wolne od uprzedzeń i konfliktów. Biegły powinien przestrzegać wymogów obiektywizmu podczas prowadzenia przez niego działalności zawodowej. Powinien też w czasie wykonywania zawodu, zarówno biorąc udział w badaniu sprawozdań finansowych, jak i wykonując inne usługi...