Ruch obrotowy Ziemi Ruch obrotowy naszej planety to ruch wokół jej własnej osi, która jest teoretyczną linią prostą, przechodzącą przez bieguny. Ziemia wiruje z zachodu na wschód. Czas jednego pełnego obrotu to 23 godziny 56 minuty i 4 sekundy. jest to tzw. doba gwiazdowa. Doba słoneczna ma 24 godziny. Liniowa prędkość ruchu wirowego uzależniona jest od szerokości geograficznej. Maksymalną prędkość (1670 km/h) notuje się na równiku, a najmniejszą na biegunach. Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi: - widoma dobowa wędrówka Słońca po sklepieniu niebieskim, - dobowy ruch sfery niebieskiej, - zmiana dnia i nocy oraz wynikająca z niej rachuba czasu, - pływy morskie, - spłaszczenie Ziemi na biegunach, - odchylanie od pionu ciał swobodnie spadających - siła Coriolisa (odchylenie kierunku poruszania się ciał w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej). Do zjawisk powodowanych siłą Coriolisa należą: - odchylenie kierunków przesuwania się stałych wiatrów na kuli ziemskiej - przemieszczenie się fali pływów na oceanach świata - silniejsze podmywanie brzegów rzek płynących południkowo. RACHUBA CZASU , CZAS SŁONECZNY . Czas słoneczny. Czas słoneczny to czas określony dla każdego ziemskiego południka na podstawie momentu górowania Słońca. Wszystkie południki lezące na wschód od miejsca aktualnego górowania mają czas późniejszy, a południki położone na zachód mają czas wcześniejszy. Zakładając że każdy punkt na powierzchni naszej planety dokonuje pełnego obrotu w czasie 24 godzin, można obliczyć różnice czasu pomiędzy danymi południkami. Należy wiedzieć, że: 360 długości geograficznej odpowiada 24 godzinom różnicy czasu, 180 długości geograficznej odpowiada 12 godzinom różnicy czasu, 15 długości geograficznej odpowiada 1 godzinom różnicy czasu, 1 długości geograficznej odpowiada 4 minutom różnicy czasu. Posługiwanie się czasem miejscowym byłoby bardzo uciążliwe w codziennym życiu. Czas strefowy. W 1884 roku wprowadzono nowy system rachuby czasu tzw. czas strefowy. Ziemię została podzielona wzdłuż południków na 24 strefy czasowe. Miejscowy czas słoneczny środkowego południka danej strefy czasowej jest czasem, który obowiązuje w całym wydzielonym pasie. Każda strefa ma szerokość 15, czyli 730' po obu stronach środkowego południka. Przez Polskę przebiega południk 15E, który jest południkiem środkowym dla tzw. strefy środkowoeuropejskiej. Różnica pomiędzy czasem naszej strefy a czasem uniwersalnym równa się różnicy długości geograficznej południka środkowego naszej strefy (15E) i południka Greenwich (0), wynosi więc jedną godzinę. Czas urzędowy. Czas...