Żeby zbudować skuteczny i etyczny system oceniania należy przyjąć odpowiednie zasady, których będziemy przestrzegać przy projektowaniu oraz, których będziemy używać w praktyce. Podstawowe zasady o uniwersalnym znaczeniu - zasada systemowości – poszczególne elementy systemu oceniania powinny być ze sobą spójne, a cały system oceniania powinien zawierać się w procesie zarządzania zasobami ludzkimi - zasada systematyczności – ocenianie powinno mieć stały charakter - zasada powszechności – ocenie podlegają wszystkie osoby zatrudnione - zasada elastyczności – zakłada dostosowywanie kryteriów i technik oceniania do konkretnej sytuacji i celów oceniania - zasada konkretności – należy dążyć do stosowania jasnych, mierzalnych i powiązanych z wykonywana pracą kryteriów oceniania - zasada jawności – oceniani pracownicy powinni być zapoznani z celami, kryteriami i procedurą oceniania - zasada prostoty – stosowany system oceniania powinien być zrozumiały dla wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie oceniania. Kryteria oceniania wynikają przede wszystkim z celu, któremu to ocenianie ma służyć oraz momentu, w którym się ono dokonuje. Momenty dokonywania oceny: -przy przyjmowaniu kandydatów -w okresie zatrudnienia ludzi w firmie -przy odchodzeniu ludzi z firmy. W każdym z tych przypadków inne będą cele, warunki i kryteria oceny. Ogół możliwych do zastosowania kryteriów oceniania można podzielić na trzy główne grupy: -kryteria kompetencyjne – obejmują cechy i właściwości pracowników, które są powiązane z osiąganymi przez nich wysokimi efektami pracy. Obejmują swoim zakresem: motywy, cechy osobowości, postawy i wartości, zdolności, wiedzę oraz umiejętności. Przykładami kryteriów kompetencyjnych mogą być: wykształcenie, wiedza fachowa, znajomość języków obcych, a także specjalistyczne umiejętności: praca w zespole, rozwiązywanie problemów, przywództwo. Stosowanie kryteriów kompetencyjnych w ocenianiu daje możliwość lepszej integracji systemów oceniania z innymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi, np. z procesem rekrutacji, wynagradzaniem czy rozwojem personelu. -kryteria efektywnościowe – obejmują wyniki pracy w ujęciu rzeczowym i wartościowym. Zdefiniowanie ich jest możliwe w...