Każde zjawisko, które powstało przez wzajemny kontakt promieniowania świetlnego z jakąkolwiek substancją nazywamy fotoelektrycznością. Wiąże się ono z tym, że fotony przekazują swoją energię elektronom niesparowanym. Znane są dwa typy zjawiska fotoelektrycznego: zewnętrzne- związane z wysyłaniem elektronów z substancji poddanej działaniu światła oraz wewnętrzne, które polega na powstałych, także za sprawą oddziaływania światła z substancją, różnic energetycznych w rozmieszczeniu elektronów w półprzewodnikach stałych, ciekłych i w dielektrykach. Skutkiem zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego jest emisja fotoelektronów (czyli elektronów po wybiciu), które wędrując w określonym porządku w zewnętrznym polu elektrycznym wytwarzają prąd fotoelektryczny. Z kolei skutki drugiego zjawiska przejawiają się w zmianach centralizacji nośników prądu w ośrodku, co w rezultacie daje początek : fotoprzewodnictwu, fotoelektryczności w warstwie zaporowej, fotoelektryczności zaworowej czyli utworzenia się SEM na granicy dwóch materiałów pod działaniem światła (np. złącze p-n), a także fotojonizacji to jest fotoelektryczności w gazach. Prowadzenie badań nad tymże zjawiskiem , było bardzo ważne dla fizyki, a do jego wytłumaczenia niezbędną okazała się teoria o kwantowym charakterze światła sprecyzowana przez Alberta Einsteina. Głównym miejscem zastosowania fotoelektryczności są fotoelementy, czyli urządzenia za pomocą których mierzy się wielkości fotometryczne. Możemy wyróżnić fotometry wizualne i obiektywne, przeciwstawne wobec siebie, gdyż w pierwszym z nich rejestratorem jest oko ludzkie a pomiar porównawczy, zaś w drugim rejestracja jest obiektywna i elektroniczna. Fotometry badające jak jasne jest źródło światło wobec długości jego fali nazywamy spektrofotometrami. Oprócz nich znane są jeszcze specjalne rodzaje fotometrów, do których zaliczamy: badające natężenie promieniowania- luksomierze, światłość-ławy fotometryczne, gęstość optyczną- densytometry, jasność światła rozproszonego -nefelometry oraz kalorymetry. Jednak wspomniane wcześniej fotometry wizualne są najmniej skomplikowane. Poza wymienionymi już rodzajami urządzeń mierzących wielkości fotometryczne istnieją jeszcze inne, które zostaną opisane poniżej. Fotometr Bunsena- składa się z ekranu umieszczonego na ławie optycznej ustawionej miedzy dwoma źródłami światła, a stanowi go kartka papieru z tłustą plamą. Oba światła działają na nią bezpośrednio, a gdy mają równą moc to plama znika. Jeśli wiemy jak daleko od ekranu są umieszczone oba źródła światła , w dodatku znamy natężenie chociaż jednego z nich, to z...