SPIS TREŚCI Wstęp ………………………………………………………….....………………...…..3 Zadania ................................................................…………………............................3-4 Uprawnienia.................................................................................................................4-5 Kierownictwo...............................................................................................................5-6 Współpraca międzynarodowa..............................................................................,........6 Bibliografia…………………………………………………..........…………………....7 Wstęp Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) to służba specjalna powołana do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. CBA jest urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego działa Szef CBA, będący z kolei centralnym organem administracji rządowej. Zadania Centralnego Bura Antykorupcyjnego: 1. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców) przeciwko: - działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, określonych w art. 228-231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - wymiarowi sprawiedliwości, określonym w art. 233, - wyborom i referendum, określonym w art. 250a, - porządkowi publicznemu, określonym w art. 258, - wiarygodności dokumentów, określonych w art. 270-273, - mieniu, określonym w art. 286, - obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296-297 i 299, - obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określonym w art. 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - finansowaniu partii politycznych, określonych w art. 49d i 49f ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych - obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. 2. Dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych 3. Prowadzenie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji Prezesowi Rady Ministrów, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi oraz Senatowi. 4. Kontrola prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne 5. Ujawnianie przypadków nieprzestrzegania...