Prezentacja Ochrona dóbr kultury S2 Obiekt kultury lub inaczej dobra kultury, mogą mieć charakter religijny lub świecki – objęty ogólną ochroną oznacza obiekt o poważnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturalnego każdego narodu. Należą do nich:: • Dobra ruchome i nieruchome: - posiadające wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego narodu, na przykład zabytki architektury, sztuki lub historii, zarówno religijne, jak i świeckie, - stanowiska archeologiczne - zespoły budowlane posiadające znaczenia historyczne lub artystyczne, dzieła sztuki, rękopisy, książki i inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym, - zbiory naukowe książek, archiwaliów lub reprodukcji wyżej określonych dóbr, • Gmachy -muzea - wielkie biblioteki - składnice archiwalne - schrony przeznaczone do przechowywania, w razie konfliktu zbrojnego, ruchomych dóbr kultury • Ośrodki zabytkowe np. starówki miejskie S3 Główne wytyczne Konwencji haskiej z 1954 roku : Kryteria zaliczania obiektów do dóbr kultury. Zobowiązywała do wprowadzenia przez państwo w jego prawie karnym sankcji karnych w stosunku do osób naruszających postanowienia o ochronie dóbr kultury. Nałożyła obowiązek przygotowania przez państwo szkoleń personelu wojskowego i cywilnego w zakresie ochrony oraz nabycia szacunku dla dobra dziedzictwa i historii narodu. Zobowiązała państwa do wprowadzenia – już w czasie pokoju – regulaminów zabezpieczenia dóbr kultury ich ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego. Zakazywała dokonywania aktów kradzieży, rabunku, bezprawnego przywłaszczenia dóbr kultury, wandalizmu, i stosowania rewizji oraz środków odwetu. S4 Przykłady sposobów ochrony dóbr kultury: 1. Ochrona ogólna zobowiązuje państwa które podpisały się pod treścią konwencji Haskiej, do: • Szanowania dóbr kultury położonych zarówno na ich własnym terytorium, jak i na obszarze innego kraju, przez powstrzymanie się do używania tych dóbr i bezpośredniego otoczenia do celów, które mogły by narazić je podczas konfliktu zbrojnego na zniszczenie lub uszkodzenie • Zakazania wszelkich aktów wandalizmu, kradzieży, rabunku lub bezprawnego przywłaszczenia dóbr kultury • Powstrzymywania się od stosowania wobec dóbr kultury wszelkich środków odwetu i rekwizycji. 2. Ochrona specjalna – nietykalność. S5 Znak specjalny do oznaczania dóbr kultury Znak Konwencji 1. Znakiem rozpoznawczym Konwencji jest tarcza skierowana ostrzem w dół, podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i dwa białe (tarcza herbowa złożona z błękitnego kwadratu, którego jeden z kątów tworzy ostrze tarczy, oraz umieszczonego nad nim błękitnego trójkąta,...