Polska polityka bezpieczeństwa Strategiczne cele i podstawowe zasady polskiej polityki bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa narodowego. Politykę bezpieczeństwa narodowego stanowi celową zorganizowaną działalność kompetentnych organów państwa, zmierzająca do stałego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także współudziału państwa i tworzenie bezpieczeństwa narodowego. Działalność organów państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa narodowego obejmuje: Ustalenie celów zadań polityki bezpieczeństwa Określenie strategii bezpieczeństwa narodowego Koordynacje działania różnych organów państwa W zapewnieniu bezpieczeństwa oraz budowania zewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego. Cele polityki bezpieczeństwa narodowego Polski można ująć następująco: Ochrona niepodległości i niezawisłości RP oraz utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej Ochrona demokratycznego porządku ustrojowego bezpieczeństwa obywateli oraz praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób znajdujących się pod jurystrykcją RP Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym sytuacji materialnej i duchowej wytworzonej przez pokolenia, których spadkobiercą jest dzisiejsze społeczeństwo Zapewnienie warunków cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski, dobrobytu jej obywateli, pomyślnych perspektyw rozwojowych, które są podstawą społecznej stabilności i pozycji międzynarodowej państwa Ochrona środowiska naturalnego jako dobra narodowego, będącego warunkiem zrównoważonego rozwoju i ludzkiego bezpieczeństwa Wnoszenie wkładu w umacnianie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego Najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego: Opóźnienie w rozwoju społeczno-gospodarczego w stosunku do państw Europy Zachodniej Opóźnienie w organizacji i funkcjonowaniu państwa po okresie państwa totalitarnego Olbrzymi potencjał (liczbowy i dynamizmu działania) młodego pokolenia Polaków Szanse wsparcia i zwiększania wysiłku narodowego przez członków NATO i UE Niepewności i niestabilności warunków i organizacji bezpieczeństwa w otoczeniu Polski oraz w środowisku międzynarodowym Zagrożenie zniweczenia potencjału i szans rozwoju na skutek wewnętrznych animozji i sporów partyjnych Odbudowywanie mocarstwowych pozycji wielkich sąsiadów Polski ...