Polska polityka bezpieczeństwa

Strategiczne cele i podstawowe zasady polskiej polityki bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa narodowego. Politykę bezpieczeństwa narodowego stanowi celową zorganizowaną działalność kompetentnych organów państwa, zmierzająca do stałego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także współudziału państwa i tworzenie bezpieczeństwa narodowego.

Działalność organów państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa narodowego obejmuje:

 Ustalenie celów zadań polityki bezpieczeństwa

 Określenie strategii bezpieczeństwa narodowego

 Koordynacje działania różnych organów państwa

W zapewnieniu bezpieczeństwa oraz budowania zewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego.

Cele polityki bezpieczeństwa narodowego Polski można ująć następująco:

 Ochrona niepodległości i niezawisłości RP oraz utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej

 Ochrona demokratycznego porządku ustrojowego bezpieczeństwa obywateli oraz praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób znajdujących się pod jurystrykcją RP

 Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym sytuacji materialnej i duchowej wytworzonej przez pokolenia, których spadkobiercą jest dzisiejsze społeczeństwo

 Zapewnienie warunków cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski, dobrobytu jej obywateli, pomyślnych perspektyw rozwojowych, które są podstawą społecznej stabilności i pozycji międzynarodowej państwa

 Ochrona środowiska naturalnego jako dobra narodowego, będącego warunkiem zrównoważonego rozwoju i ludzkiego bezpieczeństwa

 Wnoszenie wkładu w umacnianie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego

Najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego:

 Opóźnienie w rozwoju społeczno-gospodarczego w stosunku do państw Europy Zachodniej

 Opóźnienie w organizacji i funkcjonowaniu państwa po okresie państwa totalitarnego

 Olbrzymi potencjał (liczbowy i dynamizmu działania) młodego pokolenia Polaków

 Szanse wsparcia i zwiększania wysiłku narodowego przez członków NATO i UE

 Niepewności i niestabilności warunków i organizacji bezpieczeństwa w otoczeniu Polski oraz w środowisku międzynarodowym

 Zagrożenie zniweczenia potencjału i szans rozwoju na skutek wewnętrznych animozji i sporów partyjnych

 Odbudowywanie mocarstwowych pozycji wielkich sąsiadów Polski

 Umiędzynarodowienie a nawet globalizacja terroryzmem, degradacja środowiska naturalnego, nielegalna migracja i epidemia

Wyzwania stojące przed polityką bezpieczeństwa narodowego:

 Uniknięcie powtórzenia błędów polityki bezpieczeństwa z przeszłości, zwłaszcza sprzed 1939r.

 Zapewnienie skutecznej ochrony i obrony interesów narodowych Polski, samo działanie i w ramach NATO

 Likwidacja skutków opóźnień cywilizacyjnych oraz umocnienie siły narodowej do poziomu odpowiadającego wymogom kluczowego dla bezpieczeństwa Europy polonia gospodarczego Polski

 Całkowite wykorzystanie szans na zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju Polski oraz zwiększenie siły obronnej, jaką daje członkostwo w NATO i UE

 Współuczestniczenie w tworzeniu i utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego i zapobiegania im

Zadania polityki bezpieczeństwa narodowego:

 Zapewnić skuteczną ochronę i obronę wartości i interesów narodowych samodzielnie oraz w ramach obrony wspólnej NATO

 Osiągnąć wzrost siły narodowej i odpowiadający zakładowej pozycji polskiej w Europie i na świecie

 Osiągnąć trwała i wygodną oraz korzystną pozycje w NATO i UE

 Inicjować dwustronne i międzynarodowe działania tworzące i utrzymujące bezpieczeństwa międzynarodowe