Światowy system informacji definiuje pojęcie aktywności fizycznej jako „physical activiti”. Józef Drabik uważa, że „aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego utrzymania i pomnażania, a u dzieci – prawidłowy rozwój. Jej brak jest głównym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia”. Aktywność fizyczna przybiera najrozmaitsze formy; mogą to być prace domowe, które wykonujemy na co dzień, mogą to być nasze prace zawodowe oraz różnego rodzaju podejmowane ćwiczenia fizyczne. Józef Drabik mówi, że aktywność fizyczna „może być spontaniczna np. marsz, lub odpowiednio zorganizowana i zaplanowana pod względem obciążenia”. Aktywność fizyczna to pojęcie trudne do zdefiniowania ze względu na jej szeroki zakres. Pośród rankingu czynników utrzymujących i pomnażających zdrowie, zajmuje ona priorytetowe miejsce. Jest niezbędnym elementem wpływającym na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Według Iwony Kiełbasiewicz – Drozdowskiej „aktywność fizyczna jest niezbędna człowiekowi na każdym etapie jego życia i w każdej grupie wiekowej. Znaczenie ruchu zmienia się i ewoluuje wraz z wiekiem człowieka, zawsze jednak pozostaje jednym z głównych czynników warunkujących pole zdrowia”. Autorka pisze, że „zdrowie człowieka kształtowane jest we wszystkich fazach i etapach jego życia”. Aktywność fizyczna „jest też ważnym determinantem sprawności fizycznej. Zatem sprawność ta jest do pewnego stopnia obiektywnym wyznacznikiem aktywności fizycznej. Efektem aktywności fizycznej jest sprawność fizyczna (sprawność motoryczna)”. Jeden z najwybitniejszych polskich nauczycieli wychowania fizycznego, Jerzy Barankiewicz, pojmuje aktywność fizyczną jako podejmowanie w ramach wypoczynku czynnego różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń i dyscyplin sportu, dla przyjemności, rekreacji i zdrowia, poprawy zdolności wysiłkowej, zdobywania specjalnych sprawności i umiejętności fizycznych, zapobiegania powstawaniu chorób cywilizacyjnych (poprawa sprawności układu krążenia, ruchowego, oddechowego, przeciwdziałania stresowi psychicznemu), zwiększeniu korzystnych wpływów na zdolność do pracy fizycznej i umysłowej”. Aktywność fizyczna może przybrać różne formy, które powinny odbywać się minimum 2 – 3 razy w tygodniu, a najlepiej, co dziennie.

Dlatego więc aby czuć się zdrowo, ale przede wszystkim być zdrowym, należy spędzać aktywnie czas wolny, wybierać się np. na spacery czy na rowerowe przejażdżki. Ważnym elementem przy dobrowolnym podejmowaniu aktywności jest to, aby jej poziom był optymalny dla każdego człowieka. „Aktywność fizyczna jest uwarunkowana indywidualnymi potrzebami i możliwościami osobnika, jego wiekiem, płcią, stanem zdrowia.. Przed rozpoczęciem regularnej aktywności fizycznej, zwłaszcza przez ludzi starszych, konieczna jest wizyta u lekarza w celu opracowania obciążeń wykonywanych ćwiczeń. O wielokierunkowym znaczeniu aktywności wspominają także redaktorzy „Lidera”, którzy uważają, że „aktywność fizyczna to nie tylko korzyści dla zdrowia fizycznego, ale także liczące się wartości związane z przeżyciami emocjonalnymi kształtującymi się we wspólnej zabawie, grze, tańcu, śpiewie, wycieczce itd.”.