Polska jest krajem suwerennym i demokratycznym, który przy jednoczesnym poszanowaniu prawa i wartości wynikających z ustroju politycznego, tworzy warunki do osiągania dobrobytu przez jego obywateli. Jako kraj dąży do zapewnienia swoim mieszkańcom życia w ustabilizowanym otoczeniu, dającemu im poczucie bezpieczeństwa, pragnie także realizować swoje interesy narodowe, które zarówno dla państwa jak i obywatela są potrzebą nadrzędną. Odkrycie wspólnych i rozbieżnych interesów jest podstawą do ego by działanie państwa na arenie międzynarodowej przebiegało sprawnie. Odnosi się to także do interesów indywidualnych, których wspólne wartości są podwaliną interesów grupy i narodu.

Interesy narodowe są przedstawione w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, dokumencie zatwierdzonym w 2007 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego a także Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego, która wg.słownika bezpieczeństwa narodowego jest jawną wersją raportu Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

We wspomnianej wcześniej ,,Białej Księdze..." wspomina się o interesach konstytucyjnych, którymi są podstawowe funkcje Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w Konstytucji RP. Odnoszą się one do czterech wymiarów państwa jako narodowej całości: państwa, obywateli, potencjału niematerialnego, potencjału materialnego.