Potrzeba 

jest to stan przeżywany przez człowieka, odznaczający się niespełnieniem określonych warunków; subiektywne odczuwanie braku.1

Według W. Kitlera rozróżniamy 8 potrzeb społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa:

potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego

potrzeba bezpieczeństwa powszechnego

potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego

potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami

potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej

potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego

potrzeba oświaty i wychowania

potrzeba bezpieczeństwa narodowego.

Potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Potrzeba bezpieczeństwa to inaczej potrzeba poczucia braku zagrożeń. Człowiek może się dobrze rozwijać i samorealizować tylko w poczuciu bezpieczeństwa. Porządek publiczny czyli życie zgodne z prawami obowiązującymi w społeczeństwie2 jest także gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Zasada ta zawarta została w tzw. Piramidzie Maslowa.

Potrzeba bezpieczeństwa powszechnego.

Bezpieczeństwo powszechne, zwane też obywatelskim zdefiniowane zostalo jako "stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty, nie odczuwają zagrożenia swego istnienia, ani podstawowych interesów życiowych, ze względu na zapewnienie przez państwo formalnych, instytucjonalnych i praktycznych gwarancji ochrony prowadzących do społecznie akceptowalnego poziomu ryzyka"3

Potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

Ochrona zdrowia, to nic innego jak leczenie i zapobieganie chorobom oraz utrzymywanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usług medycznych i pielęgniarskich. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ochrona zdrowia obejmuje wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia, do których zalicza się środki zapobiegawcze, łagodzące i lecznicze, stosowane nie tylko w stosunku do jednostek, ale także w stosunku do populacji.

Potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Ochrona środowiska to zespół środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka. wynika z dotychczasowego, intensywnego rozwoju gospodarki przy niekontrolowanym, często nieracjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, które społeczeństwa wysoko rozwinięte boleśnie odczuły już w pierwszej, a znacznie intensywniej w drugiej połowie XX wieku.

Potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej.

Niemal każdy naród, z reguły broni swego dorobku kulturowego oraz tożsamości narodowej. W Polsce jest to zagwarantowane już w Konstytucji - już w Preambule oraz art. 5 i 6. Państwo może robić to poprzez wspomaganie rozwoju muzeów, instytutów naukowych, wszystkich miejsc poświęconych kultywowaniu kultury i tradycji. Tożsamość narodowa wspierana jest poprzez organizację obchodów historycznych, lekcje historii oraz akcje społeczne. 

Potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego.

Potrzeby ekonomiczne to potrzeby dające się zaspokoić poprzez konsumpcję dóbr i usług. Ludzie chcą czuć się bezpiecznie od wszelkiej biedy i niedostatku. Potrzeba ta może być rozumiana zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa, narodu. Każdy chce zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne sobie i rodzinie, jednak jeśli całe państwo jest stabilne ekonomicznie to obywatele są również bezpieczni pod tym względem. 

Potrzeba oświaty i wychowania.

Potrzeba ta jest zaspakajana poprzez istnienie szkolnictwa na różnych poziomach. Poprzez kształcenie młodych obywateli wpajana jest im wiedza na temat otaczającego świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do rozwijania się oraz pełnienia przyszłych obowiązków i ról.

Potrzeba bezpieczeństwa narodowego.

"Bezpieczeństwo narodowe, to najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie".4

Bibliografia:

1. Halina Zgółkowa, Powszechny słownik współczesnej polszczyzny, Wyd. Kurpisz, Poznań 1997.

2. Waldemar Kitler, Bezpieczeństwo Narodowe RP, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa: AON, 2012.

3. Stanisław Pieprzny, Policja: organizacja i funkcjonowanie, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2007.