Potrzeba jest to stan przeżywany przez człowieka, odznaczający się niespełnieniem określonych warunków; subiektywne odczuwanie braku.1 Według W. Kitlera rozróżniamy 8 potrzeb społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa: potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzeba bezpieczeństwa powszechnego potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego potrzeba oświaty i wychowania potrzeba bezpieczeństwa narodowego. Potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego. Potrzeba bezpieczeństwa to inaczej potrzeba poczucia braku zagrożeń. Człowiek może się dobrze rozwijać i samorealizować tylko w poczuciu bezpieczeństwa. Porządek publiczny czyli życie zgodne z prawami obowiązującymi w społeczeństwie2 jest także gwarantem poczucia bezpieczeństwa.Zasada ta zawarta została w tzw. Piramidzie Maslowa. Potrzeba bezpieczeństwa powszechnego. Bezpieczeństwo powszechne, zwane też obywatelskim zdefiniowane zostalo jako "stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty, nie odczuwają zagrożenia swego istnienia, ani podstawowych interesów życiowych, ze względu na zapewnienie przez państwo formalnych, instytucjonalnych i praktycznych gwarancji ochrony prowadzących do społecznie akceptowalnego poziomu ryzyka"3 Potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Ochrona zdrowia, to nic innego jak leczenie i zapobieganie chorobom oraz utrzymywanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usług medycznych i pielęgniarskich. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ochrona zdrowia obejmuje wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia, do których zalicza się środki zapobiegawcze, łagodzące i lecznicze, stosowane nie tylko w stosunku do jednostek, ale także w stosunku do populacji. Potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Ochrona środowiska to zespół środków i działań zmierzających do utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowania człowieka. wynika z dotychczasowego, intensywnego rozwoju gospodarki przy niekontrolowanym, często nieracjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, które społeczeństwa wysoko rozwinięte boleśnie odczuły już w pierwszej, a znacznieintensywniej w drugiej połowieXX wieku. Potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej. Niemal każdy naród, z reguły broni swego dorobku kulturowego oraz tożsamości narodowej. W Polsce jest to zagwarantowane już w...