Najpierw chciałbym przedstawić ogólne pojęcie BEZPIECZEŃSTWA – JEST TO STAN, KTÓRY DAJE POCZUCIE PEWNOŚCI I GWARANCJE JEGO ZACHOWANIA ORAZ SZANSĘ NA DOSKONALENIE. Bezpieczeństwo jest JEDNĄ Z PODSTAWOWYCH POTRZEB CZŁOWIEKA, TO SYTUACJA ODZNACZAJĄCA SIĘ BRAKIEM RYZYKA UTRATY CZEGOŚ CO CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE CENI, NA PRZYKŁAD ZDROWIA, PRACY, SZACUNKU, UCZUĆ, DÓBR MATERIALNYCH. WYRÓŻNIA SIĘ M.IN. BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE REGIONALNE, NARODOWE; BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE, POLITYCZNE, SPOŁECZNE; BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, PSYCHICZNE, SOCJALNE; BEZPIECZEŃSTWO STRUKTURALNE I PERSONALNE. Zagrożenie odnosi się do strefy świadomościowej danego podmiotu i oznacza pewien stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk ocenianych jako niekorzystne lub niebezpieczne. Percepcja zagrożeń przez ten podmiot, tym samym i jego poczucie bezpieczeństwa, stanowi odzwierciedlenie w jego świadomości realnego lub potencjalnego zagrożenia. Oznacza to, że może być niezgoda ze stanem faktycznym. Stąd oceniając stan bezpieczeństwa należy uwzględnić rzeczywistość, w której powstają zagrożenia dla uczestników życia społecznego i stan ich wiedzy i świadomości, w jakiej odbywa się postrzeganie owych zagrożeń i kształtowanie poczucia stanu bezpieczeństwa. Postrzegamy cztery stany bezpieczeństwa: -stan braku bezpieczeństwa - wówczas gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe -stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże -stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie -stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe Bezpieczeństwo możemy postrzegać także w kwestii politycznej. Gdzie jest związane ono z państwem i władzą, wynika z natury a także powoduje spory o treści, instytucje i strategie. Społeczeństwo posiada swoje potrzeby w dziedzinie bezpieczeństwa. Według Waldemara Kitlera są nimi: • potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego • potrzeba bezpieczeństwa powszechnego • potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego • potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami • potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej • potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego • potrzeba oświaty i wychowania • potrzeba bezpieczeństwa narodowego Inaczej mówiąc, bezpieczeństwo w sensie subiektywnym oznacza brak obaw danego podmiotu co do własnego bezpieczeństwa, w obiektywnym zaś – niewystępowanie podmiotów mogących realnie to zagrożenie stanowić....