Co to jest: inflacja, hiperinflacja? Inflacja- to wzrost przeciętnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce . Powoduje ona spadek wartości pieniądza. Hiperinflacja- wzrost ogólnego poziomu cen o kilkaset procent w ciągu roku. Na czym polega: recesja, deflacja? Recesja- zjawisko ekonomiczne polegające na obniżeniu poziomu aktywności gospodarczej w danym państwie Deflacja- przejawia się stałym spadkiem cen (jest to zjawisko odwrotne do inflacji) Przyczyny inflacji? -zwiększona ilość pieniędzy na rynku -nadmierny popyt(inflacja popytowa) -zwiększone koszty czynników produkcji np.; wzrost płac (inflacja kosztowa) Jakie mamy inflacje? Popytowa i kosztowa Opisz wpływ inflacji i deflacji na gospodarkę? Wysoka inflacja wywołuje spadek wartości pieniądza, brak skłonności do oszczędzania, oraz chęć nagłego pozbywania się posiadanej gotówki. Niestabilna inflacja powoduje zwiększenie ryzyka na rynku. Gdy...