I WSTĘP 1.1.Wprowadzenie W ostatnich latach można zaobserwować w aglomeracjach miejskich wzrost zapotrzebowania na konstrukcje wieżowe, na których umieszczone są billboardy reklamowe. Stawiane są one przed np. centrami handlowymi, salonami samochodowymi, restauracjami. Mają one charakter informacyjny i ułatwiają lokalizację obiektu. Konstrukcje wieżowe są najczęściej pionowymi budowlami wolnostojącymi lub ewentualnie wyodrębnionymi częściami innej budowli. Ze względu na przekrój poprzeczny wieże mogą być budowane na planie koła, owalu, kwadratu, prostokąta lub wieloboku foremnego. Cechą charakterystyczną wszystkich wież jest to, że pod względem statecznym są wspornikami oraz, że jeden wymiar (wysokość) jest znacznie większy od pozostałych [3]. Ze względu na konstrukcję, wieże można podzielić na: • hybrydowe, • stalowe, • żelbetowe, • kamienne, • drewniane. W końcowej części tego podrozdziału chciałbym wyjaśnić różnicę pomiędzy wieżą a masztem, gdyż pojęcia te są często mylone. Maszt jest również konstrukcją prętową, charakteryzującą się znaczną wysokością, służącą do zawieszania nadawczych i odbiorczych anten, jednakże głównymi elementami konstrukcyjnymi masztu są trzon i odciągi, utrzymujące trzon w stanie równowagi statecznej. Porównując konstrukcję stalową wieży i masztu o zbliżonej wysokości: • na wybudowanie masztu zostanie zużyte mniej stali, • na wybudowanie wieży potrzebujemy znacznie mniej powierzchni, • konserwacja masztów a zwłaszcza odciągów jest bardziej niebezpieczna i skomplikowana niż w przypadku konserwacji wieży.[3] 1.1. Podstawa opracowania. Podstawą formalną niniejszej inżynierskiej pracy dyplomowej jest temat wydany w maju 2011 r. przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Treść tematu brzmi następująco: „Projekt stalowej wieży tensegrity”. W pracy wykorzystano normy budowlane Eurokod, skrypty naukowe Politechniki Rzeszowskiej dra Bieńka, podręczniki , książki i publikacje podane na końcu pracy w spisie piśmiennictwa. 1.2. Cel i zakres opracowania. Podstawowym celem niniejszej inżynierskiej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie wieży w układzie tensegrity wykorzystywanej jako wieża reklamowa. Wieża została zaprojektowana na warunki obciążenia wiatrem panujące w strefie I. W niniejszej pracy wykonano następujący zakres prac projektowych: • wybrano koncepcję kształtu oraz ustalono wysokość wieży, • wykonano model wieży w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010, • wykonano zestawienie obciążeń oraz ustalono kombinacje obliczeniowe obciążeń, •...