Wietrzenie czyli przemiany fizyczne i chemiczne, którym podlega skała wystawiona na działanie promieniowania słonecznego, zmian temperatury powietrza, na działalność wody, a także roślin i zwierząt. W. Fizyczne- prowadzące do kruszenia i rozpadu skał. W. mrozowe-zamarzanie wody w szczelinach skał, lód który powstaje wyniku zamarzania wody, zwiększa objętość o około9%. Jeśli proces ten zachodzi wielokrotnie doprowadza do powiększania szczelin i rozsadzania skał, w wyniku czego powstają bloki skalne. Łuszcze- się czyli oddzielanie się jej płatów zewnętrznych, różnice w nagrzaniu się zewnątrz i głębiej położnych warstw. W. chemiczne-polegające na zmianie składu chemicznego skał, głównymi czynnikami są: woda opadowa, dwutlenek węgla, tlen i azot. Do procesów wietrzenia zaliczamy: -utlenianie, -uwodnienie, -rozpuszczenie, -uwęglanowienie, -hydroliza. W. biologiczne- obejmuje ono wietrzenie- rozpruszenie skał na skutek działania roślin i zwierząt, oraz wietrzenie chemiczne. Do najważniejszych czynników zaliczamy: -warunki klimatyczne, -rodzaj skał, -ekspozycję stoków, -szatę roślinną. Odpadanie- to odrywanie się małych okruchów skalnych, zwietrzałego materiału skalnego. Obrywanie- to oderwanie się bloku skalnego i jego spadanie w powietrzu. Osuwanie- czyli ześlizgiwanie się mas skalnych ze stoków. Spełzywanie- jest procesem bardzo powolnym, zachodzi na skutek nasiąkania zwietrzeliny wodą. Erozja- proces mechanicznego żłobienia powierzchni ziemi, wynoszenia skał pod wpływem czynników rzeźbotwórczych. Akumulacja- gromadzenie i osadzanie materiału skalnego przez czynniki rzeźbotwórcze. Procesami rzeźbotwórczymi nazywamy erozję, transport i akumulację. Kanion- dolina o bardzo stromych stokach, głęboko wcięta w podłoże o płytowej budowie. Meandry- zakola rzeczne,...