Siarka jest pierwiastkiem chemicznym z grupy niemetali. Jest to jasnożółta, krucha stała substancja bez zapachu i smaku.

Alotropia to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia, różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce.

Siarka jest pierwiastkiem występującym w wielu odmianach alotropowych, zawierających cząsteczki o budowie pierścieniowej, składające się z 6, 7, 8, 9-15, 18 i 20 atomów. Dwie podstawowe odmiany alotropowe siarki to:

• siarka rombowa (siarka-α)

• siarka jednoskośna (siarka-β)

Obie zbudowane z ośmioczłonowych pierścieni, różniących się sposobem upakowania w krysztale. W temperaturze powyżej 96 stopni C siarka rombowa ulega przemianie w siarkę jednoskośną, tzw. siarkę β (Sβ), różniącą się od rombowej ułożeniem atomów.

Siarka elementarna zależnie od warunków może tworzyć cząsteczki o pierścieniowym lub łańcuchowym układzie atomów. Powoduje to, że ten pierwiastek wykazuje wyjątkowe bogactwo odmian w stanie stałym i ciekłym.

Właściwości odmian alotropowych siarki:

1) siarka rombowa (siarka α, Sα), żółta substancja krystaliczna, rozpuszczalna w dwusiarczku węgla (CS2), składa się z cząsteczek pierścieniowych ośmioatomowych (S8, oktasiarka), trwała w warunkach normalnych.

2) siarka jednoskośna (siarka β, Sβ), jasnożółta substancja krystaliczna, otrzymywana z Sα w temperaturze 95,5°C, również zbudowana z oktasiarki i rozpuszczalna w dwusiarczku węgla (CS2).

3) siarka żółta (siarka λ, Sλ), ruchliwa ciecz składająca się z oktasiarki i ośmioatomowych łańcuchów, istnieje w zakresie od 119,6 (temperatura topnienia siarki) do 160°C.

4) polisiarka (siarka µ, Sµ), gęsta, lepka ciecz barwy czerwonobrunatnej, zbudowana z długich spiralnych łańcuchów, osiągająca najwyższą lepkość przy temperaturze ok. 200°C. W temperaturze 445°C siarka przechodzi w stan pary, tworząc cząsteczki początkowo S8 dalsze ogrzewanie daje cząsteczki S6, S4 i dla bardzo wysokich temperatur S2

5) siarka plastyczna, zbudowana głównie z Sµ, powstaje wskutek jej oziębienia w wodzie, jest ciągliwa.

6) siarka bezpostaciowa (kwiat siarczany), subtelny jasnożółty proszek otrzymywany przez kondensację par siarki, trudno rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, powoli przechodzi w siarkę jednoskośną, następnie w rombową.