Klasyfikacja i ocena zagrożeń naturalnych: • Susze – są konsekwencją długotrwałego braku opadów. Zarówno początek i koniec jak i obszar dotknięty suszą trudno jest precyzyjnie określić. W Polsce przyjmuje się, że początek suszy atmosferycznej następuje wówczas, gdy przez 20 dni występuje brak opadów. Kolejnym etapem rozwoju suszy jest susza glebowa, wpływająca negatywnie na rozwój roślin. Najbardziej dotkliwym rodzajem suszy jest susza hydrologiczna powodująca obniżanie się poziomu wód powierzchniowych. Może ona trwać nawet kilka sezonów, ponieważ odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych i długotrwałych opadów deszczu lub śniegu. • Powodzie – to częściowe zatopienia terenów użytkowanych przez człowieka, których skutkami są straty materialne i ludzkie. Są konsekwencją intensywnych i długotrwałych opadów deszczu lub innymi zjawiskami hydrologicznymi. Powodzie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt, jak również powodują straty materialne w postaci niszczenia domów, dróg, upraw, skażenia wody i terenu. • Trzęsienia Ziemi – są najbardziej groźną i niszczącą klęską żywiołową. Wynikają z pękania i przemieszczania się płyt tektonicznych pod powierzchnią Ziemi. • Huragany i wichury – wichury to silne wiatry, których prędkość wynosi 75 – 120 km/h, natomiast prędkość huraganów przekracza 120 km/h. • Zaspy i oblodzenia – oblodzenia powstają najczęściej na skutek gwałtownych zmian temperatur w zimie, natomiast zaspy są wynikiem długotrwałych opadów śniegu i towarzyszącym im silnym wiatrom. • Pożary – to proces niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia, który zagrażać może życiu ludzkiemu oraz mieniu. Pożary spowodowane mogą być przez wyładowania atmosferyczne, samozapłon, promienie słoneczne skupione przez szkło bądź soczewkę lub zerwanie linii energetycznej. Szczególnie niebezpiecznym rodzajem pożarów są pożary lasów, które powodują olbrzymie zniszczenia w środowisku naturalnym. Najczęstszą przyczyną zaprószenia ognia w lasach jest efekt działalności człowieka tj.: nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub podpalenie celowe wady urządzeń ogrzewczych, elektrycznych i gazowych, iskrzenie pojazdów, maszyn i urządzeń. • Klasyfikacja i ocena zagrożeń cywilizacyjnych: Pierwotne zagrożenia cywilizacyjne: • Naturalne – źródłem ich pochodzenia jest woda, powietrze, ogień, ziemia i kosmos. Zaliczają się więc do nich powodzie, pożary czy deszcze meteorytów. • Techniczne – komunikacyjne, technologiczne: procesowe, budowlane, komunalne oraz nielegalne przechowywanie materiałów niebezpiecznych. • Militarne – zalicza się bezpośrednie użycie sił terroru i...