AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego Zakres zadań koncentruje się na : ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli . ZADANIA: Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą: stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy kraju ZADANIA W ZAKRESIE: 1) Zwalczania terroryzmu 2) Kontrwywiadu 3) Przeciwdziałania proliferacji BMR 4) Zwalczania przestępstw ekonomicznych 5) Zwalczania przestępczości zorganizowanej 6) Zwalczania korupcji 7) Ochrony tajemnicy państwowej 8) Analizy i informacji Ad. 1 Zwalczania terroryzmu ABW jest ustawowo zobowiązana do: - rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych - zapobiegania aktom terroru - pozyskiwania i analizowania informacji, źródeł i skali zjawiska - wytypowania grup potencjalnych zamachowców, rozpoznania ich planów i zaplecza logistycznego Centrum Antyterrorystyczne - współpraca z innymi służbami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami międzynarodowymi - koordynacja działań podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za ochronę antyterrorystyczną Ad.2 Kontrwywiad Do zadań kontrwywiadowczych należy neutralizowanie aktywności obcych służb wywiadowczych i przeciwdziałanie szpiegostwu. Ad.3 Przeciwdziałania proliferacji BMR Proliferacja: rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (BMR) oraz środków jej przenoszenia do tzw. krajów ryzyka . Przedmiotem proliferacji są także : materiały, surowce, urządzenia i wiedza, które mogą mieć podwójne zastosowanie tzn. zarówno w sektorze cywilnym jak i wojskowym. UWAGA !!! ABW jest jedyną w Polsce służbą specjalną o uprawnieniach śledczych, która ma ustawowy obowiązek rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępstw związanych z proliferacją. Ad.4 Zwalczania przestępstw ekonomicznych Szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa stanowią: defraudacje środków publicznych oszustwa podatkowe „pranie brudnych pieniędzy” Ad.5 Zwalczania przestępczości zorganizowanej Przestępczość zorganizowana – zdyscyplinowane, hermetyczne struktury o ściśle przestrzeganej hierarchii, które prowadzą nielegalną działalność w wielu różnych sferach. Próby wywierania wpływu na: organy ścigania, sądy, media, urzędników państwowych...