AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

Zakres zadań koncentruje się na : ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli .

ZADANIA:

Zasadniczym zadaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą:

 stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski

 zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź

 narazić na szwank podstawowe interesy kraju

ZADANIA W ZAKRESIE:

1) Zwalczania terroryzmu

2) Kontrwywiadu

3) Przeciwdziałania proliferacji BMR

4) Zwalczania przestępstw ekonomicznych

5) Zwalczania przestępczości zorganizowanej

6) Zwalczania korupcji

7) Ochrony tajemnicy państwowej

8) Analizy i informacji

Ad. 1 Zwalczania terroryzmu

ABW jest ustawowo zobowiązana do:

- rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych

- zapobiegania aktom terroru

- pozyskiwania i analizowania informacji, źródeł i skali zjawiska

- wytypowania grup potencjalnych zamachowców, rozpoznania ich planów i zaplecza logistycznego

Centrum Antyterrorystyczne

- współpraca z innymi służbami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami międzynarodowymi

- koordynacja działań podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za ochronę antyterrorystyczną

Ad.2 Kontrwywiad

Do zadań kontrwywiadowczych należy neutralizowanie aktywności obcych służb wywiadowczych i przeciwdziałanie szpiegostwu.

Ad.3 Przeciwdziałania proliferacji BMR

Proliferacja: rozprzestrzenianie broni masowego rażenia (BMR) oraz środków jej przenoszenia do tzw. krajów ryzyka .

Przedmiotem proliferacji są także : materiały, surowce, urządzenia i wiedza, które mogą mieć podwójne zastosowanie tzn. zarówno w sektorze cywilnym jak i wojskowym.

UWAGA !!!

ABW jest jedyną w Polsce służbą specjalną o uprawnieniach śledczych, która ma ustawowy obowiązek rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania przestępstw związanych z proliferacją.

Ad.4 Zwalczania przestępstw ekonomicznych

Szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa stanowią:

 defraudacje środków publicznych

 oszustwa podatkowe

 „pranie brudnych pieniędzy”

Ad.5 Zwalczania przestępczości zorganizowanej

Przestępczość zorganizowana – zdyscyplinowane, hermetyczne struktury o ściśle przestrzeganej hierarchii, które prowadzą nielegalną działalność w wielu różnych sferach.

Próby wywierania wpływu na:

organy ścigania, sądy, media, urzędników państwowych lub polityków różnych szczebli, aby zapewnić sobie realizację własnych celów.

Obszary działania polskich grup przestępczych:

- produkcja

- przemyt

- handel narkotykami

- handel bronią

- przemyt towarów akcyzowych (m.in. alkohol, papierosy, paliwa płynne)

- hazard

- wymuszanie haraczy

- napady rabunkowe

- porwania dla okupu

Ad.6 Zwalczania korupcji

Zwalczanie korupcji w przypadkach, gdy zjawisko to – ze względu na skalę, osobę sprawcy lub przedmiot decyzji – może godzić w bezpieczeństwo państwa.

Obszary zagrożone korupcją:

- procesy prywatyzacyjne

- gospodarowanie majątkiem publicznym

- działalność funduszy celowych agencji

- udzielanie zamówień publicznych

- udzielanie koncesji

- działalność administracji skarbowej, służb celnych, organów nadzoru i inspekcji

oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Ad.7 Ochrona tajemnicy państwowej

ABW odpowiada za zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych, zwłaszcza tych stanowiących tajemnicę państwową.

Ad.8 Analizy i informacje

ABW - wyspecjalizowany ośrodek informacyjno-analityczny:

 prowadzenie pracy analityczno-informacyjnej

 uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie wszelkich informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

Materiały ABW mają formę:

1) raportów

2) informacji sygnalnych

3) analiz

4) biuletynów tematycznych i poświęcone są takim zjawiskom, jak:

- szpiegostwo;

- terroryzm i ekstremizmy polityczne;

- zagrożenia dla podstaw ekonomicznych państwa;

- korupcja osób pełniących funkcje publiczne.

Zjawiska objęte analizą:

1) terroryzm i ekstremizmy polityczne

2) zagrożenia dla podstaw ekonomicznych państwa

3) korupcja osób pełniących funkcje publiczne

AGENCJA WYWIADU

Powołana w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa

Służba wywiadowcza - której zadanie polega na pozyskiwaniu jawnych i niejawnych informacji poza granicami kraju, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i żywotnych interesów kraju.

Agencja Wywiadu powstała 29 czerwca 2002 , w wyniku rozwiązania Urzędu Ochrony Państwa .

Po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa utworzono dwie odrębne agencje:

1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

2) Agencję Wywiadu

, które przejęły jego dotychczasowe zadania .

Agencja Wywiadu jest:

- urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa

- obsługuje Szefa Agencji Wywiadu

UWAGA !!!

- Szef Agencji Wywiadu jest centralnym organem administracji rządowej

- Podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów

- Działalność Szefa Agencji Wywiadu podlega kontroli Sejmu

Zadania Agencji Wywiadu:

- są realizowane poza granicami kraju

- działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona tylko w

ograniczonym zakresie - wyłącznie w związku z jej zagraniczną działalnością !!!

Do zadań Agencji Wywiadu należy:

1) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego

2) rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3) ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej

5) rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej

6) rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia

7) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń

8) prowadzenie wywiadu elektronicznego

9) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych

STRUKTURA AW:

BIURO "A"

BIURO "B"

BIURO "C"

BIURO "D"

BIURO "E"

BIURO FINANSÓW

BIURO INFORMACJI I ANALIZ

BIURO KADR

BIURO PEŁNOMOCNIKA OCHRONY

GABINET SZEFA

OŚRODEK SZKOLENIA

SAMODZIELNY WYDZIAŁ PRAWNY

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO