1.Wiązanie jonowe powstaje pomiędzy atomami pierwiastków należących do grup IA bez H lub gdy różnica elektroujemności jest większa niż 1,72.Wiązanie jonowe polega na przekazywaniu elektronów od metalu do nie metalu w wyniku czego powstają kationy i aniony które tworzą regularną sieć krystaliczną i przyciągają się siłami elektrostatycznymi. 3.Właściwości związków o wiązaniu jonowym: a) jonowo w kryształach ułożone są na przemian b)jedne z najwyższych temp. topnienia i wrzenia. c) rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych np. H2O d) pod wpływem wody ulegają dysocjacji jonowej. Dysocjacja to rozpad związku chemicznego na jony kationy i aniony pod wpływem wody. e) związki te po stopnieniu lub rozpuszczeniu przewodzą prąd elektryczny z tymi związkami bardzo szybko przebiegają Wiązanie kowalencyjne powstaje pomiędzy atomami pierwiastków dla których różnica Elektroujemności zawarta jest w przedziale 0EN0,4. 2.Wiązanie to polega na uwspólnieniu elektronów i tworzeniu 1,2 lub 3 wspólnych par elektronowych- czyli powstawania wiązania pojedynczego podwójnego lub potrójnego. 3. Właściwości związków o wiązaniu kowalencyjnym: a) zbudowane są z odrębnych cząsteczek b) mają niskie temperatury top. I wrzenia c)Są miękkie o małej wytrzymałości mechanicznej d) nie przewodzą prądu elektrycznego i ciepła (wyjątek grafit). e) nie ulegają dysocjacji jonowej. F) reakcje z ich udziałem przebiegają bardzo wolno. g) rozpuszczają się w rozpuszczalnikach nie polarnych. h) w stanie stałym two rzą kryształy. 1. Wiązanie spolaryzowane powstają pomiędzy atomami pierwiastków dla których różnica elektroujemności zawarta jest w przedziale 0,4EN1,7 2. Wiązanie to polega...