Od lat 70-tych w NRD rozpoczął się proces powolnego otwierania na świat zachodni i łagodzenia reżimu politycznego, ogłoszono amnestię. Całość była wzorowana na działaniach w Polsce po 56r. Również problemy gospodarcze zmusiły NRD do współpracy zwłaszcza z RFNem. RFN starało się mieć możliwie najlepsze stosunki z państwami bloku wschodniego, przez państwa zachodnie RFN było traktowane prawie jak pomost łączący wschód z zachodem. W 1965r miał miejsce znamienny fakt wzajemnych przeprosić kościołów niemieckiego i polskiego. Od 1985 Kohl zdynamizował poprawę stosunków z krajami swojego regionu – Polska, NRD, Czechosłowacja. W 1985r. wspólne starania na rzecz budowy strefy wolnej od broni chemicznej. IV 1987 – RFN zorganizował w Berlinie Zachodnim wielkie obchody 750 rocznicy miasta – nie spodobało się to NRD, które postrzegało to jako przejaw roszczenia praw przez RFN do całego Berlina. Honecer zbojkotował uroczystości. Kilka miesięcy później wizyta Honecera w RFN, który apelował o respektowanie terytorialnej integralności NRD” Z kolei Kohl mówił że podziały mogą być przezwyciężone drogami pokojowymi. Rząd Kohla stosował tezę „zmianie przez zbliżenia”, w 1988 zwiększał płatności za różne usługi tranzytowe i transportowe dla NRD, w sumie do kwoty 3mld marek rocznie, które faktycznie były pomocą finansową bogatszych Niemiec dla biedniejszych i powolne uzależnianie NRD pod względem finansowym. W czasie gdy w całym bloku wschodnim panowały już atmosfera ewolucji systemu, w NRD nie zachodziły żadne poważniejsze zmiany. NRD było również jednym z głównych krytyków polityki Gorbaczowa. W VI 1989 w RFN odbyła się wizyta Gorbaczowa, bez konsultacji z władzami NRD. Gorbaczow wezwał NRD to wejścia na drogę reform. Stworzenie możliwości wydostania się z NRD i obleganie ambasad RFN w Berlinie, Budapeszcie, Pradze i Warszawie pokazało skalę tłumienia „woli i potrzeb” narodu niemieckiego. 18.X.89 – Honecker przestaje być przewodniczącym Rady Państwa 9.XI.89 –...