Definicja pojęcia „nielegalna imigracja” Migracja -wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Do podstawowych przyczyn występowania zjawisk migracyjnych można zaliczyć przyczyny pozaekonomiczne i ekonomiczne. Wśród przyczyn pozaekonomicznych można wymienić: rozpad państw wielonarodowych i związane z tym bezpośrednio konflikty etniczne i religijne, • katastrofy naturalne, które powodują przemieszczanie się mieszkańców w bezpieczniejsze regiony, • dyskryminacyjna polityka rządów, brak stabilizacji politycznej (w tym wojny domowe i konflikty zbrojne w różnych częściach świata), • bieda, • dążenie do dołączenia do małżonka, członka rodziny lub bliskiej osoby już przebywającej w kraju docelowym legalnie lub nielegalnie (przy niemożności zalegalizowania pobytu) • brak odpowiednich programów opieki społecznej • niekontrolowany wzrost liczby ludności. • Do czynników, które wpływają na zwiększenie migracji, należą: Analiza przyczyn występowania migracji pozwala zauważyć, że migracje przebiegają najczęściej z krajów o niższym poziomie życia do krajów o wyższym poziomie życia. Fakt ten skutkuje tym, że kraje będące obiektem dużego zainteresowania imigrantów (kraje przyjmujące) są zainteresowane ograniczeniem skali imigracji i (lub) jej sterowaniem (imigracja selektywna). Wśród najważniejszych powodów ograniczania imigracji po stronie krajów przyjmujących należy wymienić: –motywy ekonomiczne (sprzeciw pracowników krajowych), –motywy polityczne (walka z terroryzmem, walka z handlem ludźmi, ksenofobia, rasizm). Jeżeli jednak imigranci z jakiegoś powodu są zainteresowani uniknięciem środków ograniczających imigrację stosowanych przez kraj docelowy, mogą zdecydować się na imigrację nielegalną. Nielegalną imigrację można zdefiniować jako: wjazd na teren kraju docelowego lub pozostanie na jego terenie w sposób naruszający prawodawstwo kraju przyjmującego Imigrant, który decyduje się na nielegalną imigrację, naraża się na liczne niebezpieczeństwa. Do najważniejszych można zaliczyć: 1) ryzyko złapania i wydalenia (deportacji), 2) ryzyko zostania ofiarą handlu ludźmi (praca niewolnicza i przymusowa, prostytucja, handel organami itp.), 3) ryzyko śmierci podczas przekraczania granicy: –wskutek utonięcia w przypadku podróży drogą morską, –wskutek utonięcia w rzekach granicznych, –w wyniku nieludzkich warunków transportu Obszary zagrożeń nielegalnej imigracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE Bezpieczeństwo wewnętrzne –to taki stan funkcjonowaniapaństwa, który zapewnia przeciwdziałanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń dla ustroju konstytucyjnego, porządku...