Analizy przestrzenne wielozmienne dotyczące rozwoju i bezpieczeństwa Jak podaje słownik kartograficzny analiza przestrzenna jest to proces badania danych przestrzennych dążąc do określenia nowych informacji przestrzennych. Analiza ta jest złożona najczęściej z wielu mniejszych operacji za pomocą oprogramowania systemu informacji przestrzennej wykonywanych w odpowiedniej kolejności . Posługując się analizą przestrzenną odpowiadamy na konkretne pytanie przy założeniach. Analiza przestrzenna umożliwia modelowanie złożonych zjawisk, relacji i procesów geograficznych, służąc ich monitorowaniu i prognozowaniu. Z analizą wielozmienną mamy do czynienia wtedy ,gdy w badaniach geograficznych charakteryzujemy n-cech. Stosując ta analizę musimy dobierać cechy aby opisywały określony aspekt naszych badań. Liczba tych cech jest nieograniczona i zależy wyłącznie od założeń badawczych. Najbardziej znanymi metodami analizy wielozmiennej są: 1 Metoda punktowa w której należy zdefiniować macierz , tabela znaków w której przebiega definiowanie macierzy danych. Obliczenie średniej arytmetycznej lub mediany dla każdej z cech w macierzy. Porównanie kolejnych wielkości liczbowych w kolumnach ze średnią lub medianą; w przypadku wartości cechy wyższej od średniej lub mediany wpisujemy znak plus, a w przeciwnym przypadku znak minus. Konstrukcje tabeli wzorcowej dla obserwowanej liczby cech; wpisujemy w nią wszystkie kombinacje znaków plus i minus i tworzymy klasy teoretyczne podziału zbioru elementów. Przypisanie odpowiednim klasom w tabeli wzorcowej kolejnych obiektów z macierzy danych; w ten sposób uzyskuje się poszukiwany podział zbioru na podzbiory (klasy przestrzenne). 2.Metoda taksonomiczna- to dyscyplina zajmująca się zasadami i procedurami porządkowania oraz klasyfikacji. Zadaniem metod taksonomicznych jest pogrupowanie zbioru elementów dowolnej natury MathImage na bardziej jednorodne statystycznie podzbiory spełniające zarazem formalne warunki rozłączności, zupełności oraz niepustości. Podstawami teoretycznymi analiz wielozmiennych jest klasyfikacja, typologia i regionalizacja. Klasyfikacja jest niezbędna do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych, opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, wprowadzane są w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów. Typologia polega na wyróżnianiu w obrębie danego zbioru przedmiotów jednego lub więcej typów, porównywaniu (badaniu porównawczym) poszczególnych przedmiotów z przedmiotem (zespołem cech) obranym jako typ w...