Edukacją nazywamy procesy zdobywania wiedzy, które polegają na tym, że zdobywa się wiedzę w szkole lub też poza nią. Edukacja jest to także pojęcie, które jest używane do określenia stanu wiedzy jakiejś osoby, społeczeństwa, czy też narodu. W takim kontekście mówi się zazwyczaj o tym, że edukacja jest albo dobra albo zła, wystarczająca lub niewystarczająca. Jest to również określenie kształcenia, ogółu czynności oraz procesów mających na celu przekazanie wiedzy, kształtowanie pewnych cech oraz umiejętności. Każdy z nas, od momentu narodzin, aż do śmierci nieustannie się edukuje. W najmłodszych etapach naszego życia podstawową, niezbędną i konieczną wiedzę zdobywamy w domu, ucząc się od naszych rodziców, rodzeństwa, czy też dziadków. Pierwszą obowiązkową instytucją oświatową, jest szkoła podstawowa, w której rozpoczynamy naukę od szóstego roku życia. Zdecydowanie głównym i nadrzędnym celem edukacji, jest wychowanie nas-dzieci, młodzieży na prawowitych obywateli, wychowanych w duchu patriotyzmu, szanujących drugiego człowieka. O tych wymienionych wcześniej wartościach przypominać mają nam zawieszone na ścianach w szkolnych pracowniach polskie godło oraz krzyż. Szkoła ma również za zadanie rozwinąć nasze zainteresowania oraz umiejętności, poszerzyć wiedzę i ukierunkować na przyszłość, zredukować różnice występujące między uczniami, uzupełniać braki. Osobami, którym powierzono to zadanie, są nauczyciele-wykwalifikowane grono pedagogiczne, potrafiące należycie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a co więcej, powinny być to osoby wykonujące ów zawód z powołania i z własnej woli. Szkoła umożliwia nam również zawiązywanie różnego rodzaju więzi międzyludzkich, uczy jak odnaleźć się w społeczeństwie, uczy jak współpracować w gronie rówieśniczym . Nie da się ukryć, że Polska oświata ma pewne problemy z realizacją wyżej wymienionych celów. Najbardziej powszechnym i dość rażącym problemem jest brak jednakowego i równego traktowania wszystkich uczniów oraz ich segregacja. Da się to odczuć już na etapie rekrutacji, bowiem o decyzji przyjęcia do danej szkoły powinien decydować jedynie poziom posiadanej wiedzy. Kwestia sytuacji materialnej, czy też posiadane znajomości nie powinny mieć w tym wypadku żadnego znaczenia. Celem więc powinno być wyrównanie szans uczniów, zarówno tych biedniejszych jak i zamożniejszych. Powszechnym jest, że niemal w każdej klasie znajdują się dzieci uzdolnione ponad przeciętnie i takie, które posiadają nieco większe ambicje od pozostałych. Nie oznacza to jednak zamiaru rozdziału klasowego na "lepszych" i "gorszych", jednak sytuacja...