Migracja – przemieszczanie się ludności w obrębie kraju lub z jednego kraju do drugiego, najczęściej w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Tak termin migracji definiuje Uniwersalny Słownik Języka Polskiego.

Przyczyny migracji:

ekonomiczne - migracja podejmowana w celach zarobkowych, związana z możliwością znalezienia pracy lepiej opłacanej niż w miejscu pochodzenia lub związanej z wyuczonym zawodem i aspiracjami zawodowymi migranta.

pozaekonomiczne:

polityczne - migracja podejmowana z przyczyn politycznych. Ma najczęściej charakter migracji przymusowej i związana jest z: prześladowaniami osób pozostających w opozycji do grupy rządzącej; → wysiedleniem → grup narodowościowych; 3. konfliktem zbrojnym;

religijne - → migracja podejmowana z przyczyn religijnych. Może ona mieć charakter przymusowy, jeśli spowodowana jest prześladowaniami wyznawców danej → religii, bądź też wykazuje charakter dobrowolny, jeśli związana jest z odwiedzaniem miejsc świętych, sanktuariów, → ośrodków kultu religijnego, uczestnictwem w obrzędach religijnych (→ pielgrzymki).

społeczne - migracja ze względu na chęć zmiany środowiska społecznego;

rodzinne - związane są z zakładaniem i łączeniem rodzin. Dobrym przykładem takiej migracji jest sytuacja, gdy dwoje młodych ludzi pochodzących z różnych miejscowości bierze ślub, po czym zaczynają mieszkać razem. Co najmniej jedno z nich musi stać się migrantem.

Migracje zdrowotne mają na celu poprawienie zdrowia. Obejmują zarówno sezonowe wyjazdy do kurortów, jak też stałe osiedlenia się w miejscach uznawanych za zdrowsze, zwłaszcza pod względem klimatycznym.

Rodzaje migracji:

ze względu na długość trwania:

migracje stałe; (często określane jako definitywne) –zmiana miejsca zamieszkania na czas nieokreślony (z akcentem na długotrwałość zmiany),

Migracje czasowe(sezonowe lub okresowe) –zmiana miejsca zamieszkania na czas określony, np. na czas studiów, sezonowej pracy itp.

Migracje wahadłowe–szczególny rodzaj ruchu migracyjnego ludności, polegający na codziennym, wahadłowym przemieszczaniu się, np. z i do pracy, szkoły itp.

Ze względu na obszar migracji wyróżniamy:

Migracje wewnętrzne(wewnątrz kraju) –zmiana miejsca zamieszkania w obrębie jednego kraju.

Wyróżniamy następujące kierunki migracji wewnętrznych:

migracje międzyregionalne (np. pomiędzy województwami),

wewnątrz regionalne(w obrębie województw).

Można wyodrębnić cztery strumienie przepływu migracji wewnętrznych:

migracje ze wsi do miasta

migracja z miasta do wsi

migracja z miast do miast

migracje ze wsi na wieś

Migracje zewnętrzne(zagraniczne) –związane z przekroczeniem granicy państwa. W obrębie tego rodzaju migracji wyróżniamy:

emigrację–wyjazdy za granicęna pobyt stały,

imigrację–przyjazdy do kraju z zagranicy na pobyt stały,

reemigrację–powrót emigrantów do kraju po pobycie stałym za granicą,

repatriację–masowy, zorganizowany przez władze państwowe powrót do kraju jeńców wojennych, osób internowanych oraz osób, które opuściły kraj, np. z przyczyn politycznych,

deportację–przymusowe wydalenie z terytorium kraju, najczęściej dotyczące nielegalnych imigrantów,

ekspatriację–dobrowolne lub przymusowe opuszczenie terytorium swego kraju (zerwanie z krajem).

Z punktu widzenia motywów(przyczyn) wyróżniamy migracje z powodów:

-zarobkowych,

-rodzinnych,

-edukacyjne,

-politycznych,

-religijnych,

-osadniczych,

-narodowościowych,

-osobistych celów osób przemieszczających się(np. leczenie).

Ze względu na sposób organizacji i przebiegu wyróżniamy migracje:

-indywidualne,

-grupowe,

-planowe,

-żywiołowe,

-legalne,

-nielegalne,

-dobrowolne,

-przymusowe.