1.Co to jest czynność prawna? Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, której głównym składnikiem jest oświadczenie woli i która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Czynność prawna różni się tym od innych zdarzeń prawnych, że powstanie, zmiana treści lub zniesienie stosunku cywilnoprawnego jest celem czynności oraz że środkiem do osiągnięcia celu jest złożenie oświadczenia woli. Istotnym i niezbędnym elementem każdej czynności prawnej jest co najmniej jedno oświadczenie woli. Czynności jednostronne i dwustronne. Jeśli ustawa wiąże się z jednym oświadczeniem woli powstanie stosunku prawnego, mamy wówczas do czynienia z czynnością prawną jednostronną. Na przykład udzielenie pełnomocnictwa następuje przez jednostronną czynność prawną, ponieważ wystarcza oświadczenie woli jednej strony, ażeby powstał stosunek prawny pełnomocnictwa pomiędzy pełnomocnikiem i osobą reprezentowaną. Oświadczenie woli ze strony pełnomocnika nie jest wymagane przez ustawę. Czynności rozporządzające i zobowiązujące. Czynność prawna rozporządzająca to taka czynność, w wyniku której następuje zmiana jakiegoś prawa podmiotowego jednej lub obu stron stosunku prawnego. Na przykład w umowie sprzedaży strona może przekazać równocześnie własność określonego przedmiotu na rzecz drugiej strony. Czynność prawna zobowiązująca w momencie dokonania jej (np. w momencie podpisania umowy) nie powoduje jeszcze zmian w prawach podmiotowych stron, lecz strony zobowiązują się dopiero w przyszłości przeprowadzić takie zmiany (np. jedna ze stron zobowiązuje się wówczas za ten towar uiścić należność).zasad współżycia społecznego Treść czynności prawnej. Na całkowitą treść czynności prawnej składa się przede wszystkim treść oświadczenia woli, złożonego przez jedną czy więcej stron stosunku prawnego. Ponieważ jednak w praktyce strony nie mają czasu i możliwości, by uzgodnić wszelkie postanowienia dotyczące stosunku prawnego, jakie nawiązują przez dokonanie czynności prawnej, toteż czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które przewidziane są w ustawach dla danego rodzaju czynności prawnych, a nadto skutki, które wynikają z zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów. Najważniejsze uzupełnienie oświadczeń woli, składających się na czynność prawną, wprowadzają przepisy prawne np. do umowy sprzedaży rzeczy odnoszą się – obok treści oświadczeń woli co do ceny, warunków jej zapłaty, odpowiedzialności sprzedawcy – także postanowienia przepisów prawnych dotyczących sprzedaży. Podobnie jest przy każdej innej...