Jednym z głównych zadań państwa jest zagwarantowanie społeczeństwu szeroko rozumianego bezpieczeństwa będącego podstawą pomyślnego bytu narodu, a w konsekwencji stworzenie możliwości podnoszenia standardu życia obywateli poprzez zapewnienie warunków do stałego rozwoju. Potrzeba bezpieczeństwa jest bowiem podstawową, egzystencjalną i zdecydowanie najważniejszą potrzebą każdego człowieka. Coraz częściej kształtowanie bezpiecznych przestrzeni jest ważne w obszarze poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Pomimo wysokiej oceny pracy policji, społeczeństwo polskie- z obawy o własne życie i zdrowie, czy zdrowie i życie najbliższych – nadal unika określonych miejsc, ulic, placów, parków czy skwerów. Z tego powodu znaczna część rezygnuje z wieczornych spacerów, czuje obawę przed staniem się ofiarą włamania, napadu, rozboju, pobicia. Lękiem napawają również przejawy agresji e strony pijanych i narkomanów, obserwowane akty wandalizmu, a także bójki i pobicia czy manifestujące przemoc zachowania młodzieży. Poprzez kształtowanie bezpiecznych przestrzeni możemy identyfikować warunki środowiska fizycznego i społecznego, które stwarzają okazję do popełnienia przestępstw oraz modyfikowanie tych warunków w taki sposób, aby przestępstwa nie występowały. Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie ładu przestrzeni, gospodarki nieruchomościami, ochronie środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Poprawa gminnych dróg, ulice bardziej oświetlone, mosty, skwery, place oraz organizacja ruchu drogowego. Elementy kształtowania to nadzór, kontrola dostępu (osiedla), wygląd stanu utrzymania. Uniemożliwienie lub utrudnienie popełnienia przestępstwa nazwać można prewencją, zapobieganiem lub profilaktyką przestępczości stania się ofiarą włamania do mieszkania, kradzieży samochodu, ale również agresji ze strony nietrzeźwych, narkomanów, młodzieży, żebrzących bezdomnych bądź efekty działania wandali. Obszar bezpieczeństwa społecznego to zapobieganie przestępczości jako działania, która opierać się powinna na partnerstwie władz lokalnych, policji, architektów, i przede wszystkim mieszkańców danej okolicy, gminy. Możliwość popełnienia przestępstw może być wyeliminowana lub ograniczona, jeśli fizyczne otoczenie zostanie zaprojektowane w taki sposób, żeby sprzyjać zacieśnieniu więzi między mieszkańcami oraz zwiększać prawdopodobieństwo ujawnienia faktu dokonywania przestępstwa. Szczególną rolę w obszarze bezpieczeństwa ma do odegrania administracja państwowa i samorządowa, której funkcje sprowadzają się między innymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia (dóbr) prze bezprawnymi zamachami. Zaufanie do sąsiadów, znajomych, przechodniów, które motywuje do ich moralnego i materialnego wspierania i sympatii, grupowych zasad moralnych oraz społecznej kontroli. Przeświadczenie o tym, że policja i inne służby, w przypadku zaistnienia konieczności, podejmą efektywne działania eliminujące problem, którego społeczność doświadcza lub się obawia. Pomoc w przypadku niemożności samodzielnego radzenia sobie z zagrożeniami, czy to nieformalnie ze strony danej społeczności, czy też formalnie od wyspecjalizowanych podmiotów.