Promieniowanie to strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało. Wyróżniamy dwa rodzaje promieniowania: promieniowanie elektromagnetyczne oraz jonizujące Wyróżniamy różne rodzaje promieniowania (na obrazku od lewej do prawej): Gamma Roentgena Ultrafioletowe (UV) Widzialne Podczerwone Radiowe (mikrofalowe i radiowe) Każda fala o innej nazwie ma inną długość fali oraz energię. Wyróżniamy cztery rodzaje promieniowania jądrowego (jonizującego) : Promieniowanie alfa α Promieniowanie beta β Promieniowanie gamma γ Promieniowanie neutronowe Promieniowanie alfa – promieniowanie jonizujące emitowane przez rozpadające się jądra atomowe, będące strumieniem cząstek alfa, które są jądrami helu. Cząstka alfa składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Ma ładunek dodatni i jest identyczna z jądrem atomu izotopu 4He, więc często oznacza się ją jako He2+. Nazwa pochodzi od greckiej litery α. Cząstki alfa są wytwarzane przez jądra pierwiastków promieniotwórczych, jak uran i rad. Proces ten określa się jako rozpad alfa. Promieniowanie to zatrzymuje już zwykła kartka papieru. Promieniowanie beta (promieniowanie β) - rodzaj promieniowania jonizującego wysyłanego przez promieniotwórcze jądra atomowe podczas przemiany jądrowej. Promieniowanie beta powstaje podczas rozpadu beta, jest strumieniem elektronów lub pozytonów poruszających się z prędkością zbliżoną do prędkości światła, jest ono silnie pochłaniane przez materię. Promieniowanie to jest zatrzymywane już przez miedzianą blachę. Ładunek elektryczny cząstki jest równy -1 (lub 1 dla pozytonu), masa spoczynkowa jest równa masie elektronu, czyli 1/1840u. Promieniowanie gamma – wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 10 keV, co odpowiada częstotliwości większej od 2,42 EHz (eksaherca), a długości fali mniejszej od 124 pm. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma...