1. ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM 1.1 Rozwój fizyczny i zdolności motorycznych. Młodszy wiek szkolny to okres, który trwa od siódmego dziecka do około jedenastego roku życia. Jest to okres szczególnie ważny. Wiąże się ze specyfiką rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w pierwszych latach pobierania przez nie nauki szkolnej. Podjęcie przez dziecko obowiązku nauki szkolnej jest nowym etapem w jego życiu. Dotychczas podstawową formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym była zabawa. Nowym obowiązkiem dzieci wstępujących do szkoły jest nauka. Jest to okres, który wymaga od dziecka dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Jednakże jak pisze Lidia Wołszynowa „... w zasadzie fizycznie dziecko jest w stanie temu podołać, bowiem organizm jego uzyskał w końcowej fazie wieku przedszkolnego pewną równowagę i odporność. A kościec dziecka w pierwszej fazie młodszego wieku szkolnego jest jeszcze dość słaby i nie znosi dużych obciążeń”. Adaptacja dzieci w młodszym wieku szkolnym jest różna . Jedne przystosowują się od razu do nowych sytuacji a innym przychodzi to znacznie trudniej. Psycholodzy od wielu lat starali się wyjaśnić od czego zależy dobre przystosowanie się dziecka do szkoły. Próbując to wyjaśnić należałoby zdefiniować czym jest dojrzałość szkolna.Według Marii Przetacznikowej „... dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej nazwiemy dziecko, które osiągnęło taki stopień rozwoju umysłowego, społeczno - emocjonalnego oraz fizycznego jaki umożliwia mu przystosowanie się do wymagań szkoły i kontynuowania z powodzeniem nauki w klasie pierwszej”. Stefan Szaman definiując dojrzałość szkolną uważa, że „ powodzenie w nauce wiąże się z wrażliwością i podatnością dziecka na naukę”. Uważa, że powodzenie w nauce wiąże się z wrażliwością i podatnością dziecka na naukę. Autor pisze, że wrażliwość to „stopień zainteresowania dziecka nauką szkolną”. Natomiast podatność to zarówno „możność zrozumienia tego, co się dziecku przekazuje, a także umiejętność podporządkowania się wychowawczym wymaganiom szkoły i zgodnego współżycia z kolegami”. Dojrzałość szkolna zależy nie tylko od czynników biologicznych, ale także od wpływów środowiska oraz od oddziaływań wychowawczych. Jednym z rozwojów, które warunkują powodzenie w nauce jest rozwój fizyczny dziecka. Rozwój fizyczny w okresie wczesnego dzieciństwa jest dość gwałtowny. Pomiędzy 6 – 8 rokiem życia chłopcy są wyżsi od dziewczynek. W 9 roku życia różnice we wzroście są nieznaczne, a po jego ukończeniu przeciętna dziewczynka jest wyższa niż przeciętny chłopiec. Organizm dziecka ogólnie się wzmocnił i wyraźnie uodpornił....