...

ę wrażenia wzrokowe. Między 6-15 rokiem życia ostrość wzroku ciągle wzrasta. Podobnie szybko rozwijają się wrażenia słuchowe. Wrażenia w wieku szkolnym dzieci kształtują się ciągle w warunkach dla tego rozwoju korzystnych. Wrażenia wchodzą w skład spostrzeżeń i rozwijają się wraz z rozwojem spostrzeżeń. Według A. Matczak „spostrzeganie można określić jako proces odzwierciedlania bodźców złożonych, dokonujący się z wykorzystaniem wcześniejszego doświadczenia”. Aby spostrzeganie dziecka przebiegało aktywnie i celowo musi być odpowiednio pokierowane. Czasami potrzeba do tego dowolnej działalności dziecka, polegającej na dokonywaniu różnych manipulacji na spostrzeganych przedmiotach. U dziecka spostrzeżenia formują się początkowo w procesie aktywnego działania zewnętrznego. Natomiast swój zwrot osiągają już pod koniec okresu przedszkolnego kiedy to zaczynają się wyodrębniać i kształtować jako procesy specjalne lub samodzielne i skierowane na jakiś cel. Dzieci rozpoczynające naukę szkolną rozwijają spostrzeżenia a także zdolności do wyodrębniania poszczególnych cech spostrzeganych przedmiotów. Aby spostrzeżenia były pełnowartościowe, należy aktywnie organizować proces spostrzegania. Ważnym elementem rozwoju poznawczego jest pamięć. Bez dokładnego zapamiętania niemożliwe jest opanowanie podstaw wiedzy, co stanowi pierwsze i zasadnicze zadanie ucznia. Według T. Nowogrodzkiego „w okresie szkolnym, w związku z rozpoczęciem systematycznego nauczania, pamięć uczniów rozwija się bardzo intensywnie, przy czym lata od 8 do 11 roku życia uchodzą za okres szczególnego natężenia jej rozwoju. Wzrasta ona nie tylko ilościowo, ale i przekształca się jakościowo”. Należy zaznaczyć, że dobry rozwój pamięci jest uwarunkowany rozwojem całej osobowości dziecka, na który składają się: rozwój jego myślenia i coraz głepsze rozumienie zapamiętywanego tekstu, rozwój zainteresowań i zdolności, rozwój woli i charakteru. Kolejnym elementem składającym się na proces poznawczy jest rozwój mowy. Lidia Wołoszynowa pisze, że „poziom rozwoju mowy jest...