Celem było uświadomienie Rodzicom jak się zachowuja ich dzieci w szkole i jak nazywa się takie zachowanie. Sytuacje obserwowane w szkole często uświadamiały Nauczycielom fakt, że uczniowie są w stosunku do siebie agresywni, starają się na terenie szkoły rozliczać porachunki z miejscowości zamieszkania, zaszłości rodzinne jak w powojennych filmach np. "Sami swoi". Staramy się na terenie szkoły systematycznie likwidować agresję u uczniów prowadząc zajęcia poświęcone tym zagadnieniom. Żeby zyskać sojuszników w osobach rodziców starano naświetlić im ten problem, by zaczeli rozmawiać z dziećmi na ten temat, by tłumaczyli że nie zawsze wszystkie problemy da się rozwiązać przy pomocy boksów czy przekleństw. Często spokojna rozmowa z dzieckiem przekona, że pięści służą do czego innego niż okładanie kolegi. Wiele ostatnio środki masowego przekazu poświęcają miejsca i uwagi agresji. Czym jest agresja? Agresją nazywamy działanie , którego celem jest dokuczanie, zranienie, wyśmiewanie, grożenie jakiejś osobie, uszkodzenie lub zniszczenie jakiegoś przedmiotu. Agresja może być wyrażana słownie lub fizycznie. Słowna przejawia się w postaci odrzucenia np. społeczna izolacja i wykluczenie z grupy lub groźby. Przykładem odrzucenia jest sytuacja, gdy jeden z uczniów mówi do drugiego "spadaj stąd" lub "nie waż się przychodzić tutaj do nas". Przykładem groźby - gdy uczeń mówi do drugiego: "jeśli nie dasz mi pieniędzy, to dostaniesz w dziób". Agresja słowna wyrażona też może być poprzez ośmieszenie, uszczypliwość i kpiny. Agresja fizyczna wyrażona jest w postaci otwartej napaści na drugą osobę lub zniszczenie czyjejś własności. Występuje w dwóch postaciach: instrumentalnej i emocjonalnej. Przykładem instrumentalnej agresji jest odebranie pieniędzy przez starszego ucznia młodszemu. Agresja emocjonalna pojawia się wtedy, gdy przeżywamy lęk lub złość. Przykładem takiej agresji jest wściekły atak na kogoś za inne od naszych poglądy. Reakcja emocjonalna i instrumentalna stosowana jest zarówno w zachowaniach obronnych jak i agresywnych. Dzieci głównie przejawiają agresję emocjonalną, która związana jest z ich emocjonalną niedojrzałością. Niestety temat dzisiejszego spotkania z Państwem nie jest przypadkowy. Wiąże się z obserwacją przez nauczycieli przejawami agresji wśród dzieci i młodzieży. Myślę, że analiza natężenia tego zjawiska i pojęcie działań zmierzających do zmniejszenia częstotliwości występowania agresji będzie możliwa dzięki współpracy szkoły i rodziny. Żeby to było jednak możliwe pragnę przybliżyć trzy teorie wyjaśniające ludzką agresję: 1. teoria instynktów - która...