Dekadentyzm- postawa wobec kultury i społeczeństwa nacechowana pesymizmem, negowaniem wartości społecznych i moralnych, oparta na przekonaniu o nadciągającym zmierzchu kultury.

Sonet- liryk złożony z 14 wersów, zazwyczaj o charakterze opisowym, przy czym ostatnia linijka poświęcona jest myśli autora.

Scjentyzm- akceptacja wartości, które tworzą najlepsze warunki dla rozwoju nauki.

Organicyzm- społeczeństwo= organizm czyli wszystkie warstwy społeczeństwa są ważne.