Rolnictwo ekologiczne (inaczej ekorolnictwo) jest formą rolnictwa alternatywnego, którego celem głównym jest dbałość o środowisko. Jest to system gospodarowania zmierzający do poprawy jakości i zdrowotności artykułów żywnościowych i innych produktów rolnych. Dopuszcza on ograniczoną ingerencję człowieka w naturalny ekosystem. Produkcja żywności ma następować w taki sposób, by nie dopuszczać do skażenia gleby i wody. Podstawowe znaczenie ma zachowanie krajobrazu. Chodzi przy tym o zapewnienie biologicznej samoregulacji w obrębie gospodarstwa oraz o utrzymanie wysokiej jakości produktów rolnych. Ten typ rolnictwa bazuje na naturalnej aktywności i bogactwie dostępnego środowiska. Rolnicy stosujący ten rodzaj produkcji nie używają nawozów mineralnych ani żadnych pestycydów. Stosują jedynie nawozy, które sami są w stanie wyprodukować w naturalny sposób (takie jak obornik czy kompost). Wysiewane gatunki roślin są dobrane odpowiednio do rodzaju gleby oraz stanu jej nawodnienia. Stosowany jest przy tym płodozmian oraz sąsiedztwo roślin. Chwasty są usuwane ręcznie, wszelkie preparaty pochodzenia chemicznego są niedopuszczalne. Ekorolnictwo nastawione jest na produkcję tzw. zdrowej żywności. Jest ona jakościowo lepsza, gdyż nie zawiera trujących substancji mogących zaszkodzić człowiekowi i opiera się na...