Atom - to najmniejsza ilość pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne. Atom składa się z: *protonów *neutronów *elektronów Liczba masowa to suma protonów i neutronów (oznaczamy ją symbolem A). Liczba atomowa to liczba protonów, która jest równa liczbie elektronów w atomie w stanie podstawowym (oznaczamy ją symbolem Z). Neutrony i protony to nukleony....