Bilans

Bilans 2002 % 2003 % 2004 %

AKTYWA 2.246.165,02 100% 1.776.548,13 100% 2.483.464,41 100%

A. Aktywa trwałe 1.983.908,70 88% 1.244.807,00 70% 679.143,01 27%

I. Wartości niematerialne i prawne 1.826.966,40 81% 1.110.071,00 62% 487.971,82 20%

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ------- ------- -------

2. Wartość firmy ------- ------- -------

3. Inne wartości niematerialne i prawne 1.826.966,40 1.110.071,00 487.971,82

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ------- ------- -------

II. Rzeczowe aktywa trwałe 156.942,30 7% 134.736,00 8% 191.171,19 7%

1. Środki trwałe 150.942,30 134.736,00 186.957,19

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ------- ------- 2.287,56

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9.770,87 9.520,91 9.270,95

c) urządzenia techniczne i maszyny 54.959,33 58.840,67 60.339,00

d) środki transportu 49.224,75 38.427,75 57.328,05

e) inne środki trwałe 36.987,35 27.946,67 57.731,63

2.Środki trwałe w budowie 6.000,00 ------- 4.214,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ------- ------- -------

III. Należności długoterminowe ------- 0% ------- 0% ------- 0%

1. Od jednostek powiązanych ------- ------- -------

2. Od pozostałych jednostek ------- ------- -------

IV. Inwestycje długoterminowe ------- 0% ------- 0% ------- 0%

1. Nieruchomości ------- ------- -------

2. Wartości niematerialne i prawne ------- ------- -------

3. Długoterminowe aktywa finansowe ------- ------- -------

a) w jednostkach powiązanych ------- ------- -------

- udziały lub akcje ------- ------- -------

- inne długoterminowe aktywa finansowe ------- ------- -------

b) w pozostałych jednostkach ------- ------- -------

- udziały lub akcje ------- ------- -------

- inne papiery wartościowe ------- ------- -------

- inne długoterminowe aktywa finansowe ------- ------- -------

4. Inne inwestycje długoterminowe ------- ------- -------

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ------- ------- -------

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ------- ------- -------

2. Inne rozliczenia międzyokresowe ------- ------- -------

B. Aktywa obrotowe 262.256,32 12% 531.741,13 30% 1.804.321,40 73%

I. Zapasy ------- 0% ------- 0% ------- 0%

1. Materiały ------- ------- -------

2. Półprodukty i produkty w toku ------- ------- -------

3. Produkty gotowe ------- ------- -------

4. Towary ------- ------- -------

5. Zaliczki na dostawy ------- ------- -------

II. Należności krótkoterminowe 45.776,29 2% 339.282,79 19% 344.208,34 14%

1. Należności od jednostek powiązanych 36.600,00 310.626,64 285.455,87

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 36.600,00 310.626,64 226.650,38

- do 12 miesięcy 36.600,00 310.626,64 226.650,38

- powyżej 12 miesięcy ------- ------- -------

b) inne ------- ------- 58.805,49

2. Należności od pozostałych jednostek 9.176,29 28.656,15 58.752,47

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7.710,00 26.372,98 51.512,86

- do 12 miesięcy 7.710,00 26.372,98 51.512,86

- powyżej 12 miesięcy ------- ------- -------

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1.466,29 2.283,17 5.180,37

c) inne ------- ------- 2.059,24

d) dochodzone na drodze sądowej ------- ------- -------

e) należności wewnątrzzakładowe ------- ------- X

III. Inwestycje krótkoterminowe 212.693,08 9.8% 189.525,98 10.8% 1.444.766,94 58%

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 212.693,08 189.525,98 1.444.766,94

a) w jednostkach powiązanych ------- ------- -------

- udziały lub akcje ------- ------- -------

- inne papiery wartościowe ------- ------- -------

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe ------- ------- -------

b) w pozostałych jednostkach ------- ------- -------

- udziały lub akcje ------- ------- -------

- inne papiery wartościowe ------- ------- -------

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe ------- ------- -------

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 212.693,08 189.525,98 1.444.766,94

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 212.693,08 189.525,98 1.444.766,94

- inne środki pieniężne ------- ------- -------

- inne aktywa pieniężne ------- ------- -------

2. Inne inwestycje krótkoterminowe ------- ------- -------

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.786,95 0.2% 2.932,36 0.2% 15.346,12 1%

Aktywa razem 2.246.165,02 1.776.548,13 2.483.464,41

Bilans 2002 % 2003 % 2004 %

PASYWA 2.246.165,02 100% 1.776.548,13 100% 2.483.464,41 100%

A. Kapitał (fundusz) własny 866.996,25 39% 582.551,48 33% 758.606,96 31%

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500.000,00 23% 500.000,00 28% 500.000,00 20%

1. Kapitał (fundusz) zakładowy 500.000,00 500.000,00 500.000,00

II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego ------- 0% ------- 0% ------- 0%

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ------- 0% ------- 0% ------- 0%

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ------- 0% 366.996,25 --- 366.996,25 ---

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ------- 0% ------- 0% ------- 0%

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ------- 0% ------- 0% ------- 0%

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ------- 0% (366.996,25) --- (- 284.444,77) ---

VIII. Zysk (strata) netto 366.996,25 16% - 284.444,77 --- 176.055,48

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) ------- 0% ------- 0% ------- 0%

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.379.168,77 61% 1.193.996,65 67% 1.724.857,45 69%

I. Rezerwy na zobowiązania 689.238,09 30% 939.895,01 53% 453.775,16 18%

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ------- ------- -------

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ------- ------- -------

- długoterminowe ------- ------- -------

- krótkoterminowe ------- ------- -------

3. Pozostałe rezerwy 689.238,09 939.895,01 453.775,16

- długoterminowe ------- ------- -------

- krótkoterminowe 689.238,09 939.895,01 453.775,16

II. Zobowiązania długoterminowe ------- 0% ------- 0% ------- 0%

1. Wobec jednostek powiązanych ------- ------- -------

2. Wobec pozostałych jednostek ------- ------- -------

a) kredyty i pożyczki ------- ------- -------

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ------- ------- -------

c) inne zobowiązania finansowe ------- ------- -------

III. Zobowiązania krótkoterminowe 689.930,68 31% 254.101,64 14% 1.271.082,29 51%

1. Wobec jednostek powiązanych 15.734,30 11.130,43 10.550,19

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 15.734,30 11.300,43 10.550,19

- do 12 miesięcy 15.734,30 11.130,43 10.550,19

- powyżej 12 miesięcy ------- ------- -------

b) inne ------- ------- -------

2. Wobec pozostałych jednostek 666.541,32 225.388,79 1.232.892,22

a) kredyty i pożyczki ------- ------- -------

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ------- ------- -------

c) inne zobowiązania finansowe ------- ------- -------

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 516.251,02 25.629,49 163.820,48

- do 12 miesięcy 516.251,02 25.629,49 163.820,48

- powyżej 12 miesięcy ------- ------- -------

e) zaliczki otrzymane na dostawy ------- ------- -------

f) zobowiązania wekslowe ------- ------- -------

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 150.290,30 198.436,30 1.067.422,64

h) z tytułu wynagrodzeń ------- ------- -------

i) zobowiązania wewnątrzzakładowe ------- ------- -------

j) inne ------- 1.323,00 1.649,10

3. Fundusze specjalne 7.655,06 17.582,42 27.639,88

a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.655,06 17.582,42 -------

b) pozostałe fundusze ------- ------- -------

IV. Rozliczenia międzyokresowe ------- ------- -------

1. Ujemna wartość firmy ------- ------- -------

2. Inne rozliczenia międzyokresowe ------- ------- -------

- długoterminowe ------- ------- -------

- krótkoterminowe ------- ------- -------

Razem pasywa 2.246.165,02 1.776.548,13 2.483.464,41

Rachunek zysków i strat

2002 % 2003 % 2004 %

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nim, w tym: 6.134.743,88 ----- 8.274.306,38 ----- 10.152.900,38 -----

- od jednostek powiązanych 5.620.000,00 6.685.200,00 9.459.523,66

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6.134.536,54 8.268.746,57 10.133.782,25

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 207,34 5.559,81 19.118,13

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5.437.384,65 ----- 8.047.044,81 ----- 9.370.360,14 -----

- jednostkom powiązanym 337.681,39 924.792,33 8.943.310,77

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5.434.581,15 8.043.368,21 9.355.364,48

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2.803,50 3.676,60 14.995,66

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 697.359,23 100 227.261,57 100 782.540,24 100

D. Koszty sprzedaży ------ ------ ------

E. Koszty ogólnego zarządu 239.795,55 280.707,53 361.597,45

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 457.563,68 65,6 - 53.445,96 -23,5 420.942,79 53,8

G. Pozostałe przychody operacyjne 521.912,63 49.751,20 25.953,64

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ------ ------ ------

II. Dotacja ------ ------ ------

III. Inne przychody operacyjne 521.912,63 49.751,20 25.953,64

H. Pozostałe koszty operacyjne 689.238,09 278.166,34 305.021,19

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ------ ------ ------

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ------ ------ 1.500,00

III. Inna koszty operacyjne 689.238,09 278.166,34 303.521,19

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 290.238,22 41,6 - 281.181,10 -123,7 141.875,24 18,1

J. Przychody finansowe 77.784,42 14.044,66 46.078,20

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: ------ ------ ------

- od jednostek powiązanych ------ ------ ------

II. Odsetki, w tym: 66.361,06 14.044,66 46.078,20

- od jednostek powiązanych ------ ------ ------

III. Zysk ze zbycia inwestycji ------ ------ ------

IV. Aktualizacja wartości inwestycji ------ ------ ------

V. Inne 11.423,36 ------ ------

K. Koszty finansowe 1.026,39 2.294,33 57,96

I. Odsetki, w tym: 26,39 1.294,33 57,96

- dla jednostek powiązanych ------ ------ ------

II. Strata ze zbycie inwestycji ------ ------ ------

III. Aktualizacja wartości inwestycji ------ ------ ------

IV. Inne 1.000,00 1.000,00 ------

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 366.996,25 52,6 - 270.110,77 -118,8 187.895,48 24

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) ------ ------ ------

I. Zyski nadzwyczajne ------ ------ 1.288,93

II. Straty nadzwyczajne ------ ------ 1.288,93

N. Zysk (strata) brutto (L+M) 366.996,25 52,6 - 270.110,77 -118,8 187.895,48 24

O. Podatek dochodowy ------ 14.334,00 11.840,00

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ------ ------ ------

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 366.996,25 52,6 - 284.444,77 -125,2 176.055,48 22,5Analiza sprawozdania finansowego Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” Sportowej Spółki Akcyjnej

Górniczy Klub Sportowy Bełchatów został założony 26 listopada 1977 r. Do 31 stycznia 2002 r. funkcjonował jako stowarzyszenie sportowe. Zarejestrowany 7 grudnia 2001 r. jako sportowa spółka akcyjna, występuje od 1 lutego 2002 r. pod firmą GKS "Bełchatów" SSA. 100% akcji posiada BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna. Siedziba Spółki mieści się w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3. Podstawową działalnością Spółki jest działalność sportowa. W roku 2003 zostały przeprowadzone zmiany w zarządzie klubu, prawdopodobnie spowodowane złym zarządzaniem poprzedniego prezesa, co przyczyniło się do pogarszającej się sytuacji finansowej. W tym roku również została przeprowadzona przebudowa stadionu, a właściwie oświetlenia na stadionie. W 2004 roku nastąpiła kolejna zmiana w zarządzie klubu, najprawdopodobniej z tego samego powodu, co rok wcześniej. Od sezonu 2006/07 pierwszoligowy zespół piłkarski występuje pod nazwą BOT GKS Bełchatów

I. Analiza wstępna bilansu

1. W roku 2003 nastąpiło zmniejszenie nominalnej wartości majątku o 469.616,89 zł w stosunku do roku 2002. Natomiast w roku 2004 obserwujemy zwiększenie nominalnej wartości majątku o 706.916,28 zł. w stosunku do roku ubiegłego oraz o 237.299,39 zł. w stosunku do roku 2002.

2. Z roku na rok w klubie stosunek procentowy Aktywów trwałych do sumy Aktywów zmniejsza się, w 2002 roku wynosił 88% aktywów, w 2003 70% a w 2004 już tylko 27%. Natomiast procent aktywów obrotowych proporcjonalnie rósł.

3. W roku 2003 obserwujemy spadek kapitałów własnych, co mogło być spowodowane wysoka wartością zobowiązań krótkoterminowych z roku ubiegłego. Natomiast w roku 2004 kapitały własne wzrosły do 758.606,96 (z 582.551,48 w 2003 roku), ale obserwujemy równie wysoki wzrost zobowiązań krótkoterminowych, co może spowodować problemy finansowe w roku następnym.

4. Obserwowane w 2003 roku problemy finansowe sygnalizuje również niski w porównaniu do roku ubiegłego stan inwestycji krótkoterminowych (189.525,98 zł a w 2002 – 212.693,08zł) oraz poważny udział zobowiązań krótkoterminowych na początku roku (31%). W 2004 roku widać już znaczna poprawę sytuacji finansowej, stan inwestycji krótkoterminowych wzrósł do 1.444.766,94 z 189.525,98 zł, czyli prawie siedmiokrotnie.

5. W ciągu roku 2003 obniżono zobowiązania krótkoterminowe oraz zwiększono rezerwy na zobowiązania z 689.238,09 zł. na 939.895,01 zł. Ale już w 2004 roku przy wysoki wzroście wartości zobowiązań krótkoterminowych (do 1.271.082,29) rezerwy zmalały do 453.775,16.

6. Udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu majątku zmniejszył się z 31% do 14% w roku 2003 natomiast w roku 2004 w porównaniu z rokiem ubiegłym udział zobowiązań krótkoterminowych wzrósł prawie czterokrotnie, do 51%.

7. W 2002 roku spółka wypracowała zysk w wartości 366.996,25 zł, który w roku następnym został włączony do Kapitału zapasowego. Można uważać to za sukces biorąc pod uwagę to, iż spółka ta powstała właśnie w tym roku. W 2003 roku klub wykazywał stratę w wysokości 284.444,77 zł. mogło się to wiązać z pracami przy przebudowie stadionu lub złym zarządzaniem środkami finansowymi przez zarząd. W 2004 roku widać już poprawę sytuacji, spółka znów wypracowała zysk (176.055,48), niższy niż w 2002 roku, ale biorąc pod uwagę sytuacje w roku poprzednim jest to dobry wynik.

8. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym w 2002 i 2003 był bliski 0.5 co mówi o agresywnej strategii spowodowanej najprawdopodobniej utworzeniem spółki. W 2004 wskaźnik ten przyjmuje wartość bliską 1,0 (dokładniej 1,12) co mówi nam o strategii zachowawczej, czyli takiej, w której sytuacja jest stabilna i pozytywnie oceniane przez kredytodawców, gdyż spółka jest wypłacalna.

9. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym w 2002 roku wynosił 0,44 a w 2003 wynosił 0,47, może to wskazywać na pewnie kryzys finansowy. W 2004 wskaźnik ten wynosił 1,12 co wskazuje na agresywna strategię finansowa, która ma za zadanie „wyciągniecie” spółki z kryzysu finansowego.

II. Analiza wstępna rachunku zysków i strat

1. Przychody ze sprzedaży charakteryzują się tendencja wzrostową. W roku 2002 wyniosły 6.134.743,88 zł w roku 2003 już 8.274.306,38 a w 2004 aż 10.152.900,38. we wszystkich latach główny udział w przychodach ma sprzedaż produktów (ok. 99%).

2. Koszty ze sprzedaży rosną wraz z przychodami, lecz nie tak gwałtownie. W roku 2002 wynosiły 5.437.384,65 zł w 2003 roku 8.047.044,81 a w 2004 roku 9.370.360,14.

3. Zysk ze sprzedaży brutto przejawia tendencję falową tzn. W jednym roku jest wysoki w drugim spada a w kolejnym znów rośnie. W 2002 roku wynosił 697.359,23 zł natomiast w 2003 roku spadł do 227.261,57 zł a w 2004 roku znów wzrósł do 782.540,24 zł. Spadek zysku ze sprzedaży w 2003 roku może sygnalizować problemy finansowe w spółce.

4. Zysk ze sprzedaży netto w 2002 i 2004 roku utrzymywał się na podobnym poziomie (457.563,68 w 2002 i 420.942,79 w 2004 roku), natomiast w 2003 roku odnotowano stratę w wysokości 53.445,96 zł.

5. W 2003 roku obserwujemy duży spadek przychodów operacyjnych w porównaniu z rokiem 2002 ( z 521.912,63 do 49.751,20 zł). w roku 2004 obserwujemy dalszy spadek przychodów operacyjnych na 25.953,64 zł przy jednoczesnym wzroście, w stosunku do roku 2003 kosztów operacyjnych, które wzrosły z 278.166,34 do 305.021,19 zł.

III. Analiza wskaźnikowa Sprawozdania finansowego

1. Wskaźniki rentowności

Lp. Wskaźnik 2002 2003 2004

1 Zyskowność sprzedaży 5,98% ------ 1,73%

2 Zyskowność majątku 16,34% ------ 7,09%

3 Zyskowność kapitałów własnych 42,33% ------ 23,21%

1) Wskaźnik zyskowności sprzedaży, określany jest inaczej zwrotem ze sprzedaży, informuje on o udziale zysku netto w wartości sprzedaży. W naszej spółce w 2002 roku obserwujemy dość wysoką marżę ze sprzedaży w wysokości 5.98%. W następnym roku odnotowano stratę, czyli nie było żadnej zyskowności (rentowności) w roku tym prawdopodobnie spółka przechodziła kryzys finansowy. W 2004 roku marża wynosiła 1.73% co świadczy o poprawiającej się sytuacji w stosunku z rokiem poprzednim.

2) Wskaźnika zyskowności majątku nazywany jest również zwrotem z majątku. Można zauważyć, że w roku 2002 był on dość wysoki i wynosił 16,34%. Niestety w 2003 roku z powodów kryzysu finansowego w firmie nie było żadnego zwrotu. W 2004 natomiast jest już widoczna poprawa sytuacji, wskaźnik zyskowności w wysokości 7,09% nie jest niski w porównaniu z rokiem poprzednim, ale zostawia dużo do życzenia w porównaniu do roku 2002.

3) Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych pomaga ocenić właściciela firmy opłacalność ulokowanych w niej kapitałów. Jak widać w naszej spółce w 2002 roku sytuacja była bardzo dobra lecz już w roku następnym firma uzyskując stratę naraziła się na spadek wartości firmy. W 2004 roku sytuacja poprawiła się a wskaźnik zyskowności kapitałów własnych wyniósł 23,21% co również nie jest złym wynikiem i można ocenić go pozytywnie, w szczególności w porównaniu z rokiem poprzednim.

2. Wskaźniki płynności finansowej

Lp. Wskaźnik 2002 2003 2004

1 Pokrycie bieżących zobowiązań 38,01% 209,26% 141,95%

2 Szybkość spłaty zobowiązań 37,46% 208,11% 140,74%

1) Wskaźnik płynności bieżącej umożliwia ocenę czy występujące w firmie zobowiązania mogłyby być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych. Wskaźnik ten w 2002 roku wynosił 38,01%, oznacza to ujemna różnicę między kapitałem stałym a trwałymi składnikami majątku. Wynika z tego, że majątek obrotowy jest finansowany po części z kapitału stałego. W 2003 roku wskaźnik ten wynosił 209,26% co w ocenie wierzycieli i kredytodawców uznaje się za optymalny poziom relacji. W 2004 roku relacja ta wynosiła 141,95% oznacza to, że majątek obrotowy był w pełni finansowany przez zobowiązania krótkoterminowe a różnica pomiędzy kapitałem stałym a trwałymi składnikami majątku była dodatnia, co pozytywnie wypływa na utrzymanie równowagi finansowej w spółce.

2) W 2002 roku wskaźnik przyjął wartość 37,46% co może oznaczać, że firma ma małą zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. W 2003 i 2004 wskaźnik ten znacząco przewyższa 100% (w 2003 roku wynosił 208,11% a w 2004 roku 140,74%) co jest pozytywnie przyjmowane przez kredytodawców. Są oni wtedy gotowi do współpracy kredytowej z firmą.

3. Wskaźniki wypłacalności

Lp. Wskaźniki 2002 2003 2004

1 Obciążenie majątku zobowiązaniami 31% 14% 51%

2 Pokrycie majątku własnymi kapitałami 69% 86% 49%

3 Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych 44% 17% 105%

4 Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową ------ ----- 23%

1) Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami określa udział kapitałów obcych (zobowiązań) w finansowym majątku firmy. Pożądana wielkość tego wskaźnika wynosi 0,54 – 0,67. Widać, że w naszej spółce zachwiana jest równowaga między kapitałem obcym a własnym. Stopień zadłużenia w firmie w 2002 roku nie był wysoki a w 2003 jeszcze spadł, co oznacza, że firma posiada zdolności do spłaty długu. Natomiast w 2004 roku stopień zadłużenia wyniósł 51%, co wiąże się z dużym ryzykiem finansowym.

2) W roku 2002 wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi wynosił, 69% co mówi nam o umiarkowanej samodzielności firmy w finansowaniu swojego majątku. W 2003 roku firma jest w lepszej sytuacji, bo jest w stanie pokryć 86% swojego majątku własnymi kapitałami. W 2004 roku natomiast obserwujemy gwałtowny spadek możliwości samofinansowania firmy.

3) Wskaźnik obrazujący stosunek zobowiązań do kapitałów własnych wskazuje na stopień zabezpieczenia zobowiązań majątkiem pokrytym kapitałami własnymi. Widzimy, że w 2002 roku wskaźnik ten wynosił, 44% czyli samodzielność firmy była na średnim poziomie. W 2003 widać, że nastąpił znaczny spadek jego wartości, (do 17%) co oznacza umocnienie samodzielności finansowej firmy. W 2004 roku obserwujemy natomiast bardzo gwałtowny wzrost wartości wskaźnika, co wiąże się z dużym uzależnieniem firmy od kapitałów obcych.

4) W 2004 roku jest możliwe uregulowanie zadłużeń w 23% z nadwyżki finansowej.

Podsumowanie analizy

Powyższe rozważania potwierdzają, że firma walczyła z kryzysem finansowym w 2003 roku. Jednak już w roku kolejnym zdołała wyjść z kryzysu i zaczęła odbudowywać swoja pozycje na rynku. Sytuacja na koniec 2004 roku może wskazywać, że w przyszłości firma będzie miała podobne problemy, co w 2003 roku. Duży udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku firmy, wskazuje na jej niesamodzielność i zależność od kredytodawców. Biorąc pod uwagę to, że są to pierwsze 3 lata firmy jako spółki akcyjnej na rynku radzi ona sobie całkiem dobrze. Małe błędy w zarządzaniu finansami są do skorygowania, dzięki czemu firma będzie mogła się szybko rozwijać.