Bilans Bilans 2002 % 2003 % 2004 % AKTYWA 2.246.165,02 100% 1.776.548,13 100% 2.483.464,41 100% A. Aktywa trwałe 1.983.908,70 88% 1.244.807,00 70% 679.143,01 27% I. Wartości niematerialne i prawne 1.826.966,40 81% 1.110.071,00 62% 487.971,82 20% 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ------- ------- ------- 2. Wartość firmy ------- ------- ------- 3. Inne wartości niematerialne i prawne 1.826.966,40 1.110.071,00 487.971,82 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ------- ------- ------- II. Rzeczowe aktywa trwałe 156.942,30 7% 134.736,00 8% 191.171,19 7% 1. Środki trwałe 150.942,30 134.736,00 186.957,19 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ------- ------- 2.287,56 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9.770,87 9.520,91 9.270,95 c) urządzenia techniczne i maszyny 54.959,33 58.840,67 60.339,00 d) środki transportu 49.224,75 38.427,75 57.328,05 e) inne środki trwałe 36.987,35 27.946,67 57.731,63 2.Środki trwałe w budowie 6.000,00 ------- 4.214,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ------- ------- ------- III. Należności długoterminowe ------- 0% ------- 0% ------- 0% 1. Od jednostek powiązanych ------- ------- ------- 2. Od pozostałych jednostek ------- ------- ------- IV. Inwestycje długoterminowe ------- 0% ------- 0% ------- 0% 1. Nieruchomości ------- ------- ------- 2. Wartości niematerialne i prawne ------- ------- ------- 3. Długoterminowe aktywa finansowe ------- ------- ------- a) w jednostkach powiązanych ------- ------- ------- - udziały lub akcje ------- ------- ------- - inne długoterminowe aktywa finansowe ------- ------- ------- b) w pozostałych jednostkach ------- ------- ------- - udziały lub akcje ------- ------- ------- - inne papiery wartościowe ------- ------- ------- - inne długoterminowe aktywa finansowe ------- ------- ------- 4. Inne inwestycje długoterminowe ------- ------- ------- V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ------- ------- ------- 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ------- ------- ------- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ------- ------- ------- B. Aktywa obrotowe 262.256,32 12% 531.741,13 30% 1.804.321,40 73% I. Zapasy ------- 0% ------- 0% ------- 0% 1. Materiały ------- ------- ------- 2. Półprodukty i produkty w toku ------- ------- ------- 3. Produkty gotowe ------- ------- ------- 4. Towary ------- ------- ------- 5. Zaliczki na dostawy ------- ------- ------- II. Należności krótkoterminowe 45.776,29 2% 339.282,79 19% 344.208,34 14% 1. Należności od jednostek powiązanych 36.600,00 310.626,64 285.455,87 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie...