Wstęp Tematem pracy jest zbadanie otoczenia jak i struktury klubu sportowego Naprzód Janów. Przy użyciu dwóch podstawowych metod badawczych a mianowicie analizy otoczenia i analizy SWOT. Wybrałam ten temat, ponieważ jest on zgodny z kierunkiem studiów, na jakie uczęszczam jak również pokrywa się z moimi zainteresowaniami dotyczącymi sposobu zarządzania polskim sportem i jego ewolucji na przestrzeni lat. Struktura pracy jest następująca. W rozdziale 1 i 2 przedstawiono przegląd literatury na temat zasad i metod analizy otoczenia oraz jej znaczenia w zarządzaniu strategicznym jak również zastosowania analizy SWOT. Rozdział 3 jest poświecony ogólnej charakterystyce klubu. Przedstawiono tu jego historię oraz strukturę klubu. Rozdział 4 zawiera dokładną analizę makrootoczenia klubu. Znajdują się tu informacje na temat otoczenia ekonomicznego, technologicznego, społeczno-kulturowego, demograficznego, polityczno-prawnego jak również międzynarodowego. W rozdziale 5 znajduję się analiza mikrootoczenia klubu zawierająca informacje o konkurencji, dostawcach, klientach, sponsorach oraz jednostkach współpracujących i sile roboczej. Kolejne dwa rozdziały poświecone są analizie SWOT Klubu Naprzód Janów. Rozdział 6 zawiera mocne i słabe strony klubu natomiast rozdział 7 opisuje szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia. Ostatni rozdział niniejszej pracy opisuje plan strategiczny rozwoju klubu na najbliższe lata. Znajdują się tu cele strategiczne, operacyjne oraz szczegółowe cele do realizacji w najbliższym czasie działalności organizacji. Wnioski stanowią podsumowanie pracy. W pracy występują liczne wykresy, dzięki którym widać zmiany zachodzące w otoczeniu i organizacji, jaka jest klub sportowy. Celem pracy jest wykonanie analizy SWOT i analizy otoczenia Klubu Sportowego Naprzód Janów. Tezą niniejszej pracy jest: „Klub Sportowy Naprzód Janów ma duże szanse rozwoju w najbliższych latach”. Praca ta ma odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Czy klub ma szanse na rozwój w tak zmiennym otoczeniu? Jak otoczenie wpływa na rozwój klubu? Czy obecna sytuacja klubu może się zmienić na lepsze czy nie? Rozdział I Znaczenie analizy otoczenia organizacji w zarządzaniu strategicznym Analiza otoczenia polega na analizie wszystkich elementów, znajdujących się poza systemem przedsiębiorstwa, które tworzą tzw. środowisko organizacji, a więc czynniki techniczne, ekonomiczne, prawne, polityczne i ekologiczne, określające tzw. warunki ramowe działania przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, z którym wymienia ono materie, energię i informacje. Analiza otoczenia odnosi się zarówno...