Genetyka jest to nauka o przekazywaniu cech dziedzicznych organizmom potomnym, wraz z nauką o genach, które stanowią materialne podłoże warunkujące ujawnianie się cech.

Medycyna jak i genetyka rozwijają się w obecnych czasach bardzo szybko co ma swoje negatywne jak i pozytywne strony

Jednym z pozytywnych skutków jest tworzenie w rolnictwie nowych gatunków roślin uprawnych. Poprzez wprowadzanie do nich nowych genów można uzyskać rośliny o wyższej wydajności plonów, a także większej odporności na szkodniki, warunki pogodowe, środki ochrony roślin (pestycydy) zawierały więcej witamin i substancji odżywczych i np. niosły ze sobą szczepionki przeciwko określonym chorobom (obniżenie kosztów szczepień). Współcześnie próbuje się zastosować metody klonowania do ocalenia gatunków zagrożonych wyginięciem. Z kolei wprowadzając do bakterii geny ludzkie można uzyskać kolonie produkujące ludzkie białka.

Genetyka jest niezwykle ważna i pomocna w medycynie. Dzięki niej uratowano już życie i zdrowie wielu ludzi. Daje możliwość określenia genomu ludzkiego i tym samym stwierdzenia czy nie zachoruje on w przyszłości np. na nowotwór. Udało się stworzyć testy na obecność wirusa HIV w organizmie człowieka i podjęto pierwsze kroki w próbie leczenia AIDS. Ma również duże zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym:. produkcji leków i szczepionek. Szczególnie duże znaczenie mają tu insulina podawana chorym na cukrzycę, hormon wzrostu, czynnik krzepnięcia krwi oraz szczepionki wirusowe i bakteryjne.

W medycynie sadowej porównuje się genetyczne cechy fragmentów biologicznych znalezionych na miejscu przestępstwa lub przypuszczalnie pochodzących z przestępstwa z genetycznymi cechami podejrzanego. Zastosowanie metod genetycznych w sadownictwie pozwala na uwolnienie osoby niewinnej od podejrzeń a skazanie osoby winnej. Już pojedyncza genetyczna różnica między próbkami zebranymi z miejsca przestępstwa a próbką pochodzącą od podejrzanego jest dowodem w sprawie.

Współczesna genetyka kryje za sobą nie tylko korzyści ale również zagrożenia. Istnieje prawdopodobieństwo ze może zmienić różnorodność genetyczna tzw. utrata genów. Naukowcy próbują stworzyć "Człowieka Przyszłości" programują jego kod genetyczny i ulepszają go pod każdym względem. Wizja jest kusząca ale nie trzeba wielkiej wyobraźni by zauważyć jej często powtarzające się konsekwencje. Podawanie obcych genów może wywołać silną odpowiedź organizmu i doprowadzić do śmierci. Nienaturalne mieszanie gatunków w wyniku czego osobniki potomne są bezpłodne np. muł.

Przede wszystkim możliwe jest przemieszczanie się wprowadzonej zmiany poza kontrolowany obszar (np. uprawy). Czasami wprowadzone mutacje mogą być niestabilne, dlatego konieczne jest sprawdzanie ich w różnorodnych warunkach i wielu pokoleniach. Konieczne jest badanie interakcji z wieloma czynnikami, aby zapobiec powstaniu niepożądanych skutków ubocznych. Konieczne jest także zbadanie wpływu np. zmodyfikowanej żywności na ludzi, w szczególności alergików i ludzi z różnymi zespołami chorobowymi.

Następnym złym aspektem genetyki jest stosowanie jej przez terrorystów i możliwość ich wykorzystania.

Już obecnie panuje jednak opinia, że możliwe jest zastosowanie takich technik, aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z negatywnym oddziaływaniem na szeroko pojęte środowisko. Jeśli zadba się o ten aspekt, wówczas zalety zdecydowanie przewyższą wady i możliwy będzie zrównoważony rozwój genetyki w służbie człowiekowi.

Źródłą

www.sciaga.pl

www.bryk.pl

www.biolog.pl