...

wykorzystywany jest do spotkania z mieszkańcami i innymi włączonymi w działania osobami. Pozwala to na rozliczenie podjętych zobowiązań, ale także wykorzystanie spotkania do integracji społecznośc lokalnej. Warto jest także omówić, co się zmieniło w trakcie realizacji zaplanowanych działań. - Czy zauważalne jest zmniejszenie szkód spowodowanych przez problem? - Czy zmniejszyła się intensywność problemu? - Czy poprawiła się komunikacja pomiędzy poszczególnymi partnerami biorącymi udział w programie? - Czy zdobyto doświadczenia, które można wykorzystać w przyszłości? Najczęściej popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnych: • Problem nie jest jasno zdefiniowany lub nie jest zrozumiany, • Problem potraktowany jest zbyt wąsko. Zajmujemy się symptomami, • Rozwiązane przyjęto zbyt wcześnie - przed zrozumieniem problemu, • Przeszkody w rozwiązaniu problemu są ignorowane, • Zasady przeprowadzania działań profilaktycznych • Uwzględniając wyniki prowadzonych badań naukowych oraz doświadczenia płynące z praktyki związanej z podejmowaniem działań zapobiegawczych, można wskazać zasady, które ułatwią podejmowanie działań profilaktycznych, do których zaliczamy: • Zasada wychodzenia naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnych. Działania profilaktyczne powinny obejmować swoim działaniem te aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnej, które są dla tej społeczności najbardziej uciążliwe. • Trudno bowiem spodziewać się zaangażowania obywateli w działania profilaktyczne tylko dlatego, że taki kierunek działań został określony w komendzie głównej policji, ministerstwie, czy innej centralnej instytucji. • Lokalne podejście do problematyki bezpieczeństwa sprawić może, że w system zapobiegania włączą się mieszkańcy, a bez ich aktywności działania profilaktyczne nie przyniosą zakładanych rezultatów. • Zasady przeprowadzania działań profilaktycznych • Zasada prawnego obowiązku zapobiegania przestępczości. To niedobra wola, a konkretne przepisy zobowiązują instytucje i konkretne osoby do działań związanych z zapobieganiem przestępczości i patologiom społecznym (samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki, policja, prokuratury, sądy, straże miejskie, itd.). Zasada rzetelnej analizy, na podstawie różnych źródeł. Trudno uznać za wystarczające źródła policyjne - statystykę policyjną, ponieważ obciążona jest ona dużym błędem tak zwanej ciemnej liczby przestępstw. Znakomitym źródłem informacji o przestępczości mogą być badania opinii społecznej. Mieszkańcy wiedzą bardzo dużo na temat przestępczości we...