Zagrożenia czynnikami biologicznymi stanowią ważny problem, na który ostatnio zwraca się szczególną uwagę. Czynniki biologiczne występujące w środowisku są to żywe mikro i makroorganizmy oraz wytwarzane przez substancje chorobotwórcze, charakteryzujące się takim działaniem lub taką budową biochemiczną, która warunkuje ich działanie szkodliwe na organizm ludzki, co może być przyczyną różnego rodzaju chorób. Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia. Wśród czynników biologicznych można wyróżnić następujące grupy: a) Mikroorganizmy pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub glebowego i wytwarzane przez nie substancje, które mogą być przyczyną chorób zakaźnych, alergicznych lub immunotoksycznych - priony - wirusy - bakterie - promieniowce - grzyby pleśniowe b) Pasożyty wewnętrzne wywołujące choroby inwazyjne - pierwotniaki - robaki c) Stawonogi, które podczas prac magazynowych lub polowych mogą powodować choroby alergiczne, a w wyniku ukąszenia toksyczne zapalenie skóry lub wprowadzenie do organizmu chorobotwórczych drobnoustrojów - owady - kleszcze - drobne roztocze d) Substancje pochodzenia roślinnego wywołujące choroby alergiczne i toksyczne e) Substancje pochodzenia zwierzęcego wywołujące choroby alergiczne Gdzie można mieć kontakt z czynnikami biologicznymi? Ludzie spotykają się w pracy z : a) Materiałami pochodzenia naturalnego lub materiałami organicznymi, jak gleba, glina, materiały roślinne. b) Substancjami pochodzenia zwierzęcego c) Żywnością. d) Pyłem organicznym. e) odpadami i ściekami. f) Krwią i innymi płynami ustrojowymi. Czynniki biologiczne mogą być przenoszone: - Drogą powietrzno – pyłową i powietrzno–kropelkową i mogą wnikać do organizmu człowieka przez układ oddechowy, nabłonek jamy nosowo–gardłowej i skórę. - Przez krew i inne płyny ustrojowe. - Drogą feralno–oralną - Przez wektory. - Poprzez bezpośredni kontakt przez skórę lub błony śluzowe. Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych: W zależności od możliwości wywoływania chorób u ludzi dzielą się na cztery grupy zagrożenia. - Grupa I – oznacza praktycznie brak zagrożenia - Grupa II - umiarkowane zagrożenie. - Grupa III – poważne zagrożenie. - Grupa IV – bardzo poważne zagrożenie, grożące śmiercią. Czynniki biologiczne wywierają niekorzystny wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób zawodowych. Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku...