Nowotwór powstaje przez grupy chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki naturalne nie różnią się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałem jest związana z mutacjami genów kodujących białko uczestniczące cyklu komórkowym.

Pojęcia:

- mutageny to wszystkie czynniki wywołujące zmiany DNA.

- mutacje to zmiany Dna powstałe w skutek materiału dziedzicznego.

- pula genowa to suma genów, które mają wszystkie osobniki danej populacji. Dzięki rozmnażaniu płciowemu następuje przepływ genów w różnych kombinacjach od rodziców do potomstwa.