Informacje z Książki obiektu budowlanego (załączniki 1 i 2)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIETKU

1 Nazwa obiektu: Gimnazjum nr 13

2 Funkcja obiektu: budynek szkolny

3 Rok zakończenia budowy: 1961

4 Adres obiektu: 40-358 Katowice Katowice

kod miejscowość gmina

Brynicy 7

ulica numer

5 Właściciel obiektu: Urząd Miasta Katowice Katowice

nazwa/nazwisko kod i miejscowość

Katowice ____________ ____ __________

gmina ulica numer numer telefonu

6 Zarządca obiektu: Gawłowska Urszula Katowice

nazwa/nazwisko kod i miejscowość

Katowice ____________ ____ __________

gmina ulica numer numer telefonu

7 Księga wieczysta nr: KW 49423 znajduje się w sądzie w Katowicach

8 Numer ewidencyjny gruntów: działki nr 846/53, 835/61, 829/65

9 Protokół odbioru obiektu z dnia: 31.07.1998 r.

10 Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia: 17.06.1998 nr 2123/98

Wydane przez: Prezydenta Katowic

IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

Powierzchnia zabudowy: 1145 m2

Powierzchnia elewacji budynku szkolnego: 1 343,32 m2

Powierzchnia użytkowa: 3311,30 m2

Kubatura: 13105,13 m2

Budynek szkoły jest obiektem 4-ro kondygnacyjnym, podpiwniczonym. W skład budynku szkoły wchodzą również łącznik z sala komputerową, basen oraz sala gimnastyczna.

Charakterystyka techniczna:

o Fundamenty – ławy i stropy żelbetowe

o Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa

o Ściany zewnętrzne prefabrykowane żelbetowe

o Ściany wewnętrzne murowane z cegły i bloczków PGS

o Dach budynku – żelbetowy, monolityczny, Sali gimnastycznej – dźwigany, żelbetowe, prefabrykowane płyty dachowe, łącznika – blacha trapezowa powlekana. Pokrycie dachowe z papy na lepiku. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

o Stropy żelbetowe, gestożebrowe Ackermana.

o Okna z tworzywa sztucznego. Pozostałe okna drewniane w budynku szkolnym na 2 piętrze 10 n i okienka piwniczne oraz w łączniku.

o Drzwi zewnętrzne stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane.

o Posadzki parkietowe w salach klasowych, Sali gimnastycznej, dyrekcji. Lastriko w korytarzach i szatniach, terrakota w sanitariatach i kuchni.

o Tynki wewnętrzne cem/wap. Pomalowane farbą emulsyjną, na korytarzach, szatniach i klasach lamperie do wys. 2m. W sanitariatach i kuchni glazura ścienna. W Sali komputerowej boazeria panelowa oraz sufit podwieszony kasetonowy.

Zabudowane instalacje

o Wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, elektryczna, odgromowa, wentylacja grawitacyjna oraz w Sali gimnastycznej wentylacja mechaniczna.

Zaplecze sportowe:

- sala gimnastyczna

- basen

- boisko do piłki nożnej (tartan)

- 2 boiska do koszykówki (wydzielone na boisku do piłki nożnej)

- boisko do siatkówki (tartan)

- 2 boiska do piłki plażowej (piasek)

- bieżnia (tartan)

- bieżnia (tartan) z piaskownicą do skoków w dal

- boiska i place towarzyszące (kostka)

- pełne zaplecze do tenisa stołowego

Użytkownicy:

- uczniowie gimnazjum;

- nauczyciele gimnazjum;

- dzieci i młodzież zamieszkała w okolicy szkoły;

- klub sportowy UKS Sokół 43, sekcja siatkówki i tenisa stołowego;

- klub sportowy STS Sokół, sekcja siatkówki;

- inne kluby sportowe podczas organizowanych zawodów sportowych o różnym profilu, np. siatkówki, siatkówki plażowej, tenisa stołowego, itd.;

- mieszkańcy okolicznych osiedli.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół 43”

UKS SOKÓŁ 43 działa w Gimnazjum nr 13 już od 8 lat. Powstał w 1997 roku w setną rocznicę założenia w Szopienicach Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ".

Działalność szkoleniową prowadzi w dwóch sekcjach specjalistycznych: piłka siatkowa oraz tenis stołowy. Obecnie jest to jeden z największych i naprężnej działających klubów sportowych w Katowicach. W chwili obecnej regularnie w zajęciach uczestniczy ok. 150 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Treningi prowadzone są w trzech salach gimnastycznych (Gimnazjum nr 13, Szkole Podstawowej nr 44, oraz VI Liceum Ogólnokształcącego). Zajęcia sportowe w sekcji piłki siatkowej prowadzone są w 6 grupach wiekowych: młodzicy młodsi, młodziczki, młodzicy, juniorzy starsi, grupa rekreacyjna oraz oldboje. Grupy młodzików oraz juniorów startują w rozgrywkach Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zajęcia sportowe sekcji tenisa stołowego prowadzone są w jednej grupie. Uczestniczą w nich dzieci oraz młodzież w wieku od 13 do 19 lat.

UKS "SOKÓŁ 43" sprawuje patronat nad klasami sportowymi o profilu piłki siatkowej prowadzonych w Gimnazjum nr 13 oraz w VI LO. Od kilku lat jest współorganizatorem bloku rekreacyjno-sportowego odbywającego się w ramach obchodów Dni Szopienic. Organizuje też bardzo dużo imprez oraz zawodów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Katowic.

Regulamin obiektu (boiska)

1. Dzieci i młodzież mogą przebywać na obiektach, za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność

2. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

3. Osoby przebywające na obiektach sportowych powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.

4. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na obiektach, tylko pod opieką osoby dorosłej.

5. Na obiekcie obowiązuje zakaz:

o spożywania napojów alkoholowych

o palenia papierosów

o używanie bieżni w niewłaściwy sposób (jazda rowerami, motorowerami) itp.

o wprowadzania psów

6. Zabrania się sprzedaży i zażywania środków odurzających.

7. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu, dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

Regulamin Sali gimnastycznej

1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przysposobienia sportowego i szkolnego koła sportowego.

2. Za stan Sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

4. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować stopień trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.

5. Uczniów uskarżających się na złe samopoczucie lub dolegliwości nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zwolnić z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby skierować do lekarza, informując o tym ich rodziców (opiekunów).

6. Sprzęt Gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący.

7. Urządzenia sportowe oraz sprzęt do ćwiczeń należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo ćwiczących. Drabinki, bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem musza być mocowane na stałe do podłoża.

8. Stan techniczny urządzeń sportowych i sprzętu należy sprawdzić przez każdymi zajęciami.

9. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym.

11. Każda klasa czy zespół korzystający z Sali jest odpowiedzialny za ład i porządek zarówno na sala jak i w szatni.

12. Wszystkich ćwiczących obowiązuję strój gimnastyczny.

13. Na Sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczące tylko w obecności nauczyciela.

14. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia z wychowania fizycznego oraz stan znajdujących się w nim urządzeń i sprzętu, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia.

(Do pracy są dołączone zdjęcia)