Projekt uruchamiany pod Visual Studio 2008.// trojmian.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream> // obsługa klawiatury
#include <cmath> // zawiera zestaw funkcji np. sqrt
using namespace std; // otwarcie przestrzeni nazw dzięki temu można uzyć samego cout zamiast std::cout

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
float a,b,c,delta,delta_sqrt,x1,x2;

cout<<"PROGRAM: Pierwiastki trojmianu kwadratowegonn";

cout<<"Podaj wspolczynniki a,b,c dla funkcji y=ax^2+bx+c.n";

cout<<"Podaj a:n";
cin>>a;
cout<<"Podaj b:n";
cin>>b;
cout<<"Podaj c:n";
cin>>c;

cout<<"Twoj wielomian to y="<<a<<"x^2+"<<b<<"x+"<<c<<"nn";

// obliczamy delte
delta = (b*b)-(4*a*c);
delta_sqrt = sqrt(delta);

if(delta > 0) { // dwa pierwiastki

x1 = (-1*b-delta_sqrt)/(2*a);
x2 = (-1*b+delta_sqrt)/(2*a);

cout<<"Pierwiastkami wielomianu sa: x1="<<x1<<" oraz x2="<<x2;

} else if(delta == 0) { // jeden podwojny pierwiastek

float x0=(-1*b)/(2*a);
cout<<"Wielomian ma jeden podwojny pierwiastek x0="<<x0;

} else if(delta < 0) {

cout<<"Delta mniejsza od zera (delta="<<delta<<"). Brak pierwiastkow dla tego wielomianu!";

} else {
cout<<"Nieoczekiwany blad dla delty.";
}

cout<<"nn";
system("pause");

return 0;
}