Kierownik w ogólnym znaczeniu jest osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja pro-cesu zarządzania – podejmowanie decyzji, planowanie i organizowanie. Jest wiele różnych rodzajów kierowników o rozmaitych zadaniach i zakresach odpowiedzialności. Kierowników można klasyfikować na dwa sposoby: według zajmowanego przez nich szczebla w organizacji – kierownicy pierwszej linii, kierownicy średniego szczebla, i najwyższego szczebla – oraz według zakresu działalności organizacyjnej, za którą są odpowiedzialni – tzw. Kierownicy funkcjonalni, oraz ogólni. Istota pracy kierownika: Stanowisko pracy kierownika nie jest w rzeczywistości takie jakie może się wydawać. Jego pra-ca nie polega tylko na wykonywaniu jednego [jasko określonego] zadania w ciągu dnia pracy. Z badań przedstawionych przez R. W. Griffina w swojej książce wynika że przeciętny dyrektor naczelny w ciągu dnia swojej pracy spędza: 59% swojego czasu na zaplanowanych zebraniach, 22% na pracy biurowej, 10% na zebraniach nieplanowanych, 6% na rozmowach telefonicznych, a pozostałe 3% przebywa na terenie przedsiębiorstwa. Prócz wymienionych wyżej zadań menedżerowie zajmują się także szeregiem innych zajęć. Do tych zajęć wliczają się między innymi: decydowanie o nowych projektach, rozpatrywanie skarg swoich podwładnych, pisanie sprawozdań i raportów dla swojego przełożonego, koordynowanie wspólnych przedsięwzięć innymi kierownikami oraz wiele innych zadań merytorycznych. Pod-czas wykonywania wszystkich tych zadań menedżer musi podejmować etyczne decyzje. Tak intensywny dzień pracy kierownika może powodować że brakuje mu czasu na przerwy, wszyst-kie decyzje musza być podejmowane szybko a plany bez chwili namysłu – co nie znaczy że będą złe. Te cechy pracy kierownika często ukazują sens i bogactwo tego rodzaju pracy. Podej-mowanie trafnych decyzji przy tak dużym natłoku pracy oraz pod presją może być źródłem za-dowolenia z pracy. Dodatkowym aspektem jest to że kierownicze stanowiska są bardzo często dobrze płatne. Atrybuty Kierownika: Każda osoba będąca na stanowisku kierowniczym powinna posiadać konkretne umiejętności które zapewnią jej powodzenie w wykonywaniu swojej pracy. Trzema najważniejszymi typami umiejętnościami są umiejętności: techniczne, interpersonalne ora koncepcyjne. Czwartymi – także ważnymi - umiejętnościami są umiejętności diagnostyczne i analityczne. 1. Umiejętnościami technicznymi są wszystkie te umiejętności które pozwolą kierow-nikowi zrozumieć istotę wykonywanej w organizacji pracę, ora wykonywanie jej. Np. Kierownik firmy zajmującej się finansami powinien mieć umiejętności...