Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 W dniu 06.01.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 05.11.2009 roku

zmieniająca ustawę o systemie oświaty.

 System kształcenia podzielony jest na 4 szczeble :

• Przedszkole

• Szkoła podstawowa:

 klasy I-III (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, etyka, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, język mniejszości narodowej lub etnicznej.)

 klasy IV-VI ( język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, etyka.)

• Gimnazjum (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, etyka,

• Szkoły ponadgimnazjalne ( podstawowe przedmioty: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, wiedza o kulturze, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, etyka)

 liceum ogólnokształcące,

 liceum profilowane,

 technikum ,

 uzupełniające liceum ogólnokształcące,

 technikum uzupełniające

 Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.