Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) W dniu 06.01.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 05.11.2009 roku zmieniająca ustawę o systemie oświaty. System kształcenia podzielony jest na 4 szczeble : • Przedszkole • Szkoła podstawowa: klasy I-III (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, etyka, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna, język mniejszości narodowej lub etnicznej.) klasy IV-VI ( język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, etyka.) • Gimnazjum (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, muzyka, plastyka, technika,...