Bilans jest to dokument, bez którego nie może się obyć żadne sprawozdanie finansowe. To dwustronne zestawienie wartości zasobów majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich finansowania, czyli pasywów sporządzone na określony dzień i w określonej formie. Bilans dokładnie odzwierciedla działalność naszej firmy i pozwala stwierdzić jak dokładnie funkcjonuje przedsiębiorstwo, czyli jakie przynosi zyski a jakie straty i z czego one wynikają. Bilans możemy podzielić na dwie podstawowe części: *aktywa- wykaz majątku firmy i należności, *pasywa- źródła pokrycia majątku przedsiębiorstwa, Obie strony bilansu wyrażone są w ujęciu wartościowym. Bilans obligatoryjnie sporządzany jest w spółkach z o.o. oraz spółkach akcyjnych, a więc podmiotach zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej suma AKTYWÓW musi być równa sumie PASYWÓW. AKTYWA - są to wszystkie składniki majątkowe, które w danym momencie pozostają do dyspozycji organizacji. Aktywa są ułożone na bilansie według stopnia płynności. Są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości uzyskanie korzyści ekonomicznych. Dzielą się na: - aktywa trwałe - aktywa obrotowe. A. Aktywa trwałe- definiowane są jako zasoby charakteryzujące się pełną lub względną trwałością, nie zużywające się w ramach jednego cyklu produkcyjnego. Spadek ich wartości następuje w wyniku starzenia się oraz systematycznego zużycia i uwzględniany jest w kosztach poprzez amortyzację danych środków, czyli systematyczne, comiesięczne obniżanie ich wartości. I. Wartości niematerialne i prawne( WNiP) – wszelkie prawa posiadane przez jednostkę i nadające się do wykorzystania gospodarczego. Przykładami takich praw są: licencje, patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, zarejestrowane wzory użytkowe itp. oraz koszty zakończonych prac rozwojowych, zaliczki na WNiP i nabyta wartość firmy (goodwill). Również tu wykazana będzie wartość zakupionego przez firmę oprogramowania komputerowego. II. Rzeczowe aktywa trwałe - to głównie środki trwałe. Obejmują one przede wszystkim budynki, grunty, prawa wieczystego użytkowania, maszyny wykorzystywane w produkcji, środki transportu. Zgodnie z przepisami również obce środki trwałe mogą być zaliczane do środków trwałych przedsiębiorstwa, jeżeli są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. W takich sytuacjach, przedsiębiorstwo amortyzuje również dane środki ze względu na zużycie. Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza...