Prawo już od wczesnych lat istnienia człowieka miało bardzo istotny wpływ na jego życie i pozycję w społeczeństwie . W prehistorii lub starożytności to wodzowie plemion lub państw byli poniekąd najwyższymi organami prawnymi a prawo było zależne od ich woli. Powoduje to, istnienie od długiego czasu świadomość tego, że aby należeć do danej grupy (w tym wypadku społeczeństwa),ludzie mają pewne obowiązki i przywileje, które zostały ogólnie przyjęte przez cała grupę i są przestrzegane. Powstaje także świadomość obowiązku wobec prawa, która kierunkuje postępowania ludzkie. Możemy więc wywnioskować że prawo w relacjach społecznych istnieje wtedy, kiedy mamy do czynienia z ludźmi połączonymi w mniej lub bardziej zorganizowane grupy. Trzeba także zauważyć, że prawo niekoniecznie musi być dobre dla węższej liczby jednostek, jednak jego wydźwięk jest korzystny patrząc z perspektywy społeczeństwa, które to prawo ma za zadanie chronić i urzeczywistniać. Samo powstanie prawa jest decyzją społeczeństwa w ramach procesu decyzyjnego różnych grup społecznych (Szczególnie takiej zbiorowości społecznej, która tworzy państwo). Społeczeństwo formułuje i broni swoich praw za pomocą instytucji powstałych właśnie z jego inicjatywy (sądy,rząd itp.). Istnienie poszczególnych norm czy przepisów prawnych także jest zależne od społeczeństwa, a konkretniej od jego przyzwolenia dla prawa, tj. tego w jakim stopniu członkowie społeczeństwa są je gotowi honorować i sankcjonować. Wszystkie te czynniki powodują następny, mianowicie to, że prawo oddziałuje na społeczeństwo wychowawczo i kształtuje przyzwyczajenia społeczne. Poprzez oddziaływanie można wyodrębnić 3 reguły które kształtują społeczeństwo przez wieki związku z prawem : - Reguła przyzwyczajenia : Prawo kształtuje przyzwyczajenia poprzez stałe wywoływanie określonych działań (Automatyzacja zachowań) - Reguła ćwiczenia i niećwiczenia : Przez ciągłe pobudzanie jednych motywów działań i tłumienie innych prawo wzmacnia w społeczeństwie oraz rozwija cechy pożądane i prowadzi do zaniku innych - Reguła retroakcji : wykonywanie pewnych zautomatyzowanych czynności wywołuje emocje, które w przeszłości owe czynności poprzedzały (a z przestrzeganiem prawa łączą się Ne ogół emocje pozytywne i korzystne społecznie). W kręgu europejskich społeczeństw za naczelną cechę prawa uważana jest jego normatywność . Prawo to normy, (zasady, przykazania, reguły) co oznacza że pewne wzory zachowań są uznawane przez społeczeństwo za obowiązujące , dyscyplinujące do określonego sposobu postępowania. Przepisy prawne wyrażają powinność- nakaz, zakaz lub...