I TERENOWA ADMINISTRACJA RZĄDOWA Art. 3. Konstytucji RP mówi o tym, że Polska jest państwem jednolitym, czego konsekwencją jest fakt posiadania jednego systemu organów państwowych na całym terytorium kraju. Nie wyklucza to jednak podziału państwa na mniejsze jednostki. W myśl art. 15. Konstytucji władza centralna może być przekazywana innym szczeblom władzy. Aby tego dokonać należy wprowadzić podział terytorialny. W związku z tym Polska jest podzielona na województwa, powiaty i gminy. W ich ramach działa samorząd terytorialny (na szczeblu województwa, powiatu i gminy) oraz terenowe oddziały administracji rządowej (tylko na szczeblu województwa). Przedstawicielem administracji rządowej jest wojewoda. Samorząd terytorialny reprezentują: na poziomie gminy: o Rada Gminy – jako organ stanowiąco-kontrolny, o Wójt, burmistrz lub prezydent – jako organ wykonawczy, na poziomie powiatu: o Rada Powiatu - jako organ stanowiąco-kontrolny, o Zarząd Powiatu – jako organ wykonawczy, na poziomie województwa: o Sejmik Województwa – jako organ stanowiąco-kontrolny, o Zarząd Województwa – jako organ wykonawczy. Samorząd terytorialny Samorząd terytorialny jest elementem władzy wykonawczej, jest to wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki, które umożliwiają realizację tych zadań i są stosunkowo niezależne od administracji rządowej. Zadań samorządu nie mogą wykonywać jednostki administracji rządowej. Samorząd terytorialny jest tworzony przez mieszkańców danego terytorium. Według Konstytucji (art. 164) podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, powiaty i województwa są utworzone na mocy ustaw. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Samorządy charakteryzują się samodzielnością: o W kształtowaniu ustroju wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego, o Finansową – działają na podstawie budżetu, który same ustalają, o Podatkową – gmina ma prawo ustalenia wysokości podatku lokalnego (np. taksa klimatyczna, opłata od posiadania psa) o Majątkową, o Publiczno-prawną (jednostki samorządu terytorialnego sprawują władzę samodzielnie). Jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania: o Własne – zaspokajające potrzeby ludności lokalnej, o Zlecone – przekazywane samorządom od administracji rządowej w formie uchwał (wraz z zadaniami idą środki finansowe przeznaczone na ten cel), o Powierzone – zadania od administracji rządowej do samorządu lub przekazywane pomiędzy samorządami na mocy umowy. Podstawy prawne...