Genetyka to nauka o zmienności i dziedziczeniu u organizmów żywych. Zajmuje się między innymi badaniem i wyjaśnianiem informacji genetycznej. Ówczesna genetyka jest nauką bardzo prężną i szybko się rozwijającą. Każdy dzień obfituje nowymi odkryciami. Genetyka wkracza w inne dziedziny zyskując nowe specjalizacje można ją podzielić na genetykę klasyczną, molekularną, biochemiczną, cytogenetykę, genetykę lekarską, inżynierię genetyczną odgrywa też istotną rolę w kryminalistyce. Jej gwałtowny rozwój daje ludzkości wielkie możliwości ale też budzi wiele obaw. Klonowanie, opracowanie ludzkiego genomu, organizmy transgeniczne wszystkie te odkrycia mogą posłużyć równie dobrze do walki z chorobami, ograniczeniu głodu na świecie jak i działań wojennych. Gdyby nauka ta dostał się w nie powołane ręce lub wymknęła z pod kontroli stała by się zagrożeniem równie wielkim co broń atomowa. Jedna z niezwykle rozwijających się dziedzin badawczych jest inżynieria genetyczna, mająca na celu modyfikacje DNA organizmów, wprowadzanie do nich nowych produktów. Inżynieria genetyczna umożliwia uzyskanie szczepów bakterii wytwarzających użyteczne białka, a także wyhodowanie roślin i zwierząt, w których komórkach ulegają ekspresji obce geny. Konsekwencja tych osiągnięć jest ogromny postęp w takich dziedzinach, jak farmaceutyka, medycyna i genetyka człowieka oraz rolnictwo. Inżynieria genetyczna określamy jako postępowanie zmierzające do przekształcania informacji genetycznej poprzez stosowanie różnych technologii. Inżynieria genetyczna polega zatem na manipulowaniu materiałem dziedzicznym w celu otrzymania nowych, nie istniejących dotychczas „gatunków” i zestawów genów. Rośliny transgeniczna powstaje w wyniku procesu, który najogólniej opisać można w taki sposób, iż naukowcy „rozrywają” strukturę DNA w konkretnych miejscach przy użyciu specjalnych enzymów i wkładają w nie nowe geny. Mogą oni w ten sposób przemieścić dowolne geny z jednego organizmu do drugiego- zmieniając w ten sposób strukturę DNA, a zatem także naturalne cechy i właściwości organizmu. Manipulacja tych cech ma oczywiście ukierunkowany charakter. Proces ten dokładniej polega na wprowadzeniu do pojedynczych komórek roślin hodowlanych nowych, zmienionych genów. Wszystko odbywa się za pomocą specjalnych wektorów , które w inżynierii genetycznej są nośnikami, to znaczy do nich dołącza się obce geny i w ten sposób wprowadza do komórki gospodarza. Wektorami mogą być m.in. wirusy, fagi (wirusy pasożytujące na bakteriach) i plazmidy...