Prawo coullomba

Prawo Coulomba głosi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to podstawowe prawo elektrostatyki. Zostało ono opublikowane w 1785 roku przez francuskiego fizyka Charlesa Coulomba. Prawo to można przedstawić za pomocą wzoru: F=kcdot {q_1cdot q_2over r^2}, w którym: F - siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych, q1 , q2 - punktowe ładunki elektryczne, r - odległość między ładunkami, k - współczynnik proporcjonalności: k={1over4pivarepsilon varepsilon _{0}} gdzie:

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Prawo Coulomba głosi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to podstawowe prawo elektrostatyki. Zostało ono opublikowane w 1785 roku przez francuskiego fizyka Charlesa Coulomba. Prawo to można przedstawić za pomocą wzoru:

    F=kcdot {q_1cdot q_2over r^2}, 

w którym:

F - siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych, 
q1 , q2 - punktowe ładunki elektryczne, 
r - odległość między ładunkami, 
k - współczynnik proporcjonalności:

    k={1over4pivarepsilon varepsilon _{0}} 

gdzie:

varepsilon - względna przenikalność elektryczna ośrodka; 
varepsilon _{0} - przenikalność elektryczna próżni. 

Kierunek działania siły oddziaływania ładunków wyznaczony jest przez przez prostą łączącą oba te ładunki, natomiast o zwrocie decydują znaki ładunków. Jeżeli są one jednoimienne, oddziaływanie jest odpychaniem. W przypadku ładunków różnoimiennych ładunki przyciągają się. Siłę oddziaływania ładunku B na ładunek A można przedstawić wzorem wektorowym:

vec{F}_{AB}=-frac{q_{A}cdot q_{B}}{4pi varepsilon varepsilon _{0}r_{AB}^{3}}vec{r}_{AB} 

gdzie poszczególne wielkości pokazane są na rysunku.

Jednostka ładunku elektrycznego - kulomb, została nazwana również od nazwiska Charlesa Coulomba), jest ona równa połączonym ładunkom 6,24 x 1018 protonów (lub elektronów).