Muzykoterapia

FORMY ODDZIAŁYWAŃ NIEWERBALNYCH Muzykoterapia I. Pojęcie formy i jej geneza Muzykoterapia jest metodą postępowania, wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Definicja ta jest dość ogólna i w toku rozwoju wiedzy o muzykoterapii pewnie doczeka się doskonalszych opracowań. W chwili obecnej można ją jednak uznać za objaśniającą wystarczająco prezentowany pogląd. Jeżeli mówimy o muzykoterapii to ważne jest ustosunkowanie się do następujących problemów: czym jest muzyka w rozumieniu muzykoterapii? jak muzyka oddziaływa na człowieka?

FORMY ODDZIAŁYWAŃ NIEWERBALNYCH Muzykoterapia I. Pojęcie formy i jej geneza Muzykoterapia jest metodą postępowania, wielostronnie wykorzystującą wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Definicja ta jest dość ogólna i w toku rozwoju wiedzy o muzykoterapii pewnie doczeka się doskonalszych opracowań. W chwili obecnej można ją jednak uznać za objaśniającą wystarczająco prezentowany pogląd.
Jeżeli mówimy o muzykoterapii to ważne jest ustosunkowanie się do następujących problemów:

 1. czym jest muzyka w rozumieniu muzykoterapii?
 2. jak muzyka oddziaływa na człowieka?
 3. jaki zakres stosowania dostępny jest muzykoterapii? Jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy psychosomatyczną jedność człowieka, w muzykoterapii widzieć będziemy terapeutyczne i profilaktyczne oddziaływanie na człowieka, to znaczy na jego psychikę i stan somatyczny. Przyjmuje się bowiem, że określone doznania emocjonalne płynące z biernego lub czynnego kontaktu z muzyką wywołują odpowiednie reakcje emocjonalne u człowieka, którym z kolei zawsze towarzyszą zachodzące w organizmie ludzkim przemiany biochemiczne, możliwe do obserwowania reakcje przede wszystkim wegetatywne. Muzyka stanowi podstawowy środek oddziaływań muzykoterapii i z tego względu może być pojmowana jako swego rodzaju lek. Aby móc się nim posługiwać świadomie, celowo i skutecznie, konieczna jest wszechstronna wiedza o nim, wynikająca z badań prowadzonych w różnych aspektach. Oprócz tego, że muzyka jest zbiorem symboli akustycznych, jest też nosicielem pewnych treści o charakterze przede wszystkim emocjonalnym. Może być ona stosowana zarówno w zakresie profilaktyki, leczenia, postępowania rehabilitacyjnego w przebiegu różnych schorzeń oraz w działaniach zbliżonych, jak np. w odwykowym leczeniu alkoholików i narkomanów, w ramach resocjalizacji w zakładach karnych i wychowawczych, w działaniu wpływającym na zwiększenie wydajności pracy, podnoszeniu sprawności sportowców itp.
  … historia kołem się toczy… Wpływ muzyki oraz innych dziedzin sztuki na psychikę ludzką rozważany był wielokrotnie przede wszystkim w aspekcie wychowania estetycznego. Możność kształtowania psychiki ludzkiej za pośrednictwem muzyki zaobserwował już Pitagoras, autor tezy estetycznej niemal równającej piękno z ładem, harmonią świata zewnętrznego i doskonałością proporcji. Ten ład zewnętrzny, wyrażany przez muzykę, miał z kolei oddziaływać na tworzenie wewnętrznej harmonii człowieka, kształtować jego postawę moralną. O najwcześniejszych zastosowaniach muzyki jako leku można jedynie wnioskować na podstawie analogii wysnutych z doświadczeń żyjących jeszcze dziś ludów pierwotnych, które włączają muzykę jako bardzo istotny element magii, służący 2 wespół z rytualnymi tańcami, zaklęciami i innymi magicznymi obrzędami różnym celom, jak np. leczenie chorych. Podział na muzykę dobrą (ceremonialną muzykę dworską lub kultową) i złą (wyrazową, emocjonalną) spotykamy już 2-3 tysiące lat p.n.e. Jest on dowodem nie tyle dostrzegania estetycznych wartości muzyki czy jej walorów leczniczych, ile uświadomienia sobie potencjalnych możliwości muzyki jako czynnika kształtującego postawy i zachowania.
  W antycznej Grecji na czoło wysuwa się zainteresowanie filozofów wychowawczą rolą muzyki. Znajduje to swój wyraz w teorii ethosu muzycznego. Pierwszą poważniejszą pracą o znamionach naukowości była rozprawa włoskiego teoretyka muzyki A. Kirchera “Phonurgia nova” [1673]. Podaje on przykłady dwu rodzajów kuracji muzycznej, omawiając wskazania i przeciwwskazania. Utrzymuje, że muzyką można leczyć stany podgorączkowe, udar serca, amputacje i podagry. Przedstawia też koncepcję “nadnaturalnej kuracji muzycznej”, którą określa jako sztukę i dzieło złego ducha. Leczenie muzyką schorzeń powstałych na skutek ukąszenia przez jadowite pająki, a przede wszystkim przez tarantulę, było w
   i
   wieku zjawiskiem powszechnym, a tę metodę leczniczą nazywano jatro-muzyką.
  Wiek
   obok obserwowania wpływu muzyki na psychikę człowieka przynosi też szereg nowych spostrzeżeń dotyczących korzystnego oddziaływania muzyki na czynności wegetatywne, takie jak krążenie krwi, ciśnienie, rytm tętna, oddychanie, a również na pracę mięśni. Retard stosuje muzykę dla złagodzenia zwidywań i innych objawów po narkozie eterem lub chloroformem, Corning muzyką w czasie snu łagodzi objawy neurastenii. Quartant wykorzystuje muzykę w przypadkach afazji i amuzji, przy obniżonej inteligencji, pląsawicy, w przypadkach wszelkiego rodzaju niedowładów, zwłaszcza spowodowanych zapaleniem opon mózgowych. Muzyka jako środek oddziaływania jawi się nam jako “lek”, który można nazwać uniwersalnym czy powszechnym. Powszechność ta wynika z wielofunkcyjności muzyki, możliwości jej działania do różnorakich potrzeb, a także minimalnych ograniczeń w jej stosowaniu. Teoretyczne koncepcje muzykoterapii w naszym stuleciu wyrosły z dwu podstawowych ujęć, nazywanych często “szkołami”. Są to szkoły amerykańska i szwedzka, opierające się na różnych założeniach wyjściowych. Orientacja   , zwana często empiryczno-kliniczną, ogranicza się głównie do opisów zaobserwowanych działań przy stosowaniu muzyki różnych stylów. Ten rodzaj orientacji określany bywa jako tak zwana farmakologia muzyczna. W zestawieniu z psychoterapeutyczną indywidualną i grupową rozmową, muzykoterapię według szkoły amerykańskiej określa się jako psychoterapeutyczną metodę pomocniczą.  w dużej mierze opiera się na psychoterapii wynikającej z osiągnięć psychologii głębi i w konsekwencji widzi muzykoterapię jako centralną funkcję leczenia. W przeciwieństwie do szkoły amerykańskiej szkoła szwedzka stworzyła zamknięty system, w którego ramach zajmuje się fenomenem muzyki jako środkiem leczniczym. 3 Jeżeli chodzi o Polskę to dopiero poczynania w naszym stuleciu są uchwytne, aczkolwiek wiadomości o nich są rozsiane w różnego rodzaju pojedynczych publikacjach. Pani Maria Zub w swojej pracy magisterskiej zajmuje się opisem prób muzykoterapeutycznych w Polsce w

w. Opis ten oparty jest na dostępnych artykułach publikowanych w prasie lekarskiej i muzycznej oraz na informacjach uzyskanych bezpośrednio od osób zainteresowanych. Wykorzystując olbrzymi wpływ muzyki na emocjonalne życie leczonych, a tym samym na cały mózgowy aparat emocjonalny łącznie z funkcjami wegetatywnymi, uzyskujemy przemożny wpływ na działanie organów wewnętrznych. A. Demianowski formułuje następujące wnioski:

 1. Muzyka jest wartościową metodą leczniczą.
 2. Efekty lecznicze w zakresie psychoneuroz, łącznie z profilaktyką i rehabilitacją, są poważne i bardzo obiecujące. W sanatoriach dla tej specjalności muzyka stanowi metodę współdziałającą z innymi metodami psycholeczniczymi. Muzyka uzupełnia atmosferę psycholeczniczą w sposób bardzo wydatny i - na odwrót - atmosfera ta ułatwia wpływ muzyki.
 3. Muzyka, stosowana jako metoda lecznicza w odpowiedni sposób, wpływa bardzo dodatnio na samopoczucie chorych w lecznicach ogólnych i klinikach innych specjalności. Przez oddziaływanie na psychikę podnosi atmosferę leczniczą i wpływa na poprawę zdrowia somatycznego.
 4. W zakresie wielkich psychoz już działanie rozluźniające na autyzm schizofreników byłoby sukcesem o pierwszorzędnym znaczeniu.
 5. Indywidualna terapia muzyką, jak i terapia grupowa, stosowana ambulatoryjnie, wymaga jeszcze dalszych prób i odpowiedniego opracowania.
 6. Nie można zapominać, że muzyka jako metoda lecznicza musi być stosowana bardzo poważnie, odpowiednio dobrana i dozowana, gdyż w przeciwnym razie efekty lecznicze mogą być wprost przeciwne od tych, jakie zamierzaliśmy osiągnąć. Efekty terapeutyczne jak też czynione obserwacje skłaniają do wyrażenia opinii, że stosowana muzykoterapia wpływa korzystnie na pacjentów i powinna być coraz szerzej włączana do dalszego postępowania. Sądzi się, że odpowiednio dobraną muzyką, stosując odpowiednie techniki, można osiągnąć zamierzone efekty terapeutyczne. Przeprowadzone badania wskazują, że muzyka wpływa w określony sposób na subiektywne samopoczucie pacjenta, pozwala na wyzwalanie reakcji emocjonalnych i sterowania nimi, pozwala także w różnym stopniu na uzyskiwanie obiektywnie mierzalnych zmian w funkcjonowaniu różnych układów, jak krążenia, oddechowego, wydzielniczego itp. II. Wybrane ćwiczenia i sposoby oddziaływań wychowawczych. W zakresie muzykoterapii wyróżniamy: Słuchanie, Ćwiczenia rytmiczne i klaskanie, Wystukiwanie rytmu różnych melodii, Śpiewanie piosenek, Słuchanie muzyki, 4 Zagadki muzyczne, Naśladowanie głosów ptaków, zwierząt, Rozróżnianie dźwięków. Przykładowe ćwiczenia

Wiatr Cel: dzieci wiedzą, że na każdym instrumencie można grać nie tylko głośno, ale także bardzo cicho, a także stopniować dynamikę, tzn. grać coraz ciszej i coraz głośniej. Przebieg : jedno dziecko improwizuje zmienny dynamicznie akompaniament do ruchowego ćwiczenia na takich instrumentach, jak grzechotka lub tamburyn, co ma naśladować szum wiatru. Reszta dzieci, pełniąca rolę drzew, fal lub flag na wietrze, reaguje na zmianę dynamiki gestami rąk uniesionych w górę, siedząc lub stojąc. Improwizujące dziecko pokazuje ręką, w której trzyma instrument, z której strony wieje wiatr. Uwagi: jest to ćwiczenie rozluźniające ramiona i szyję, a więc trzeba ewentualnie korygować ruchy dzieci, aby całe ręce od barków do dłoni luźno “trzepotały na wietrze”.

dziwna orkiestra Cel: dzieci odkrywają zależność, że głośnemu dźwiękowi odpowiada ruch duży i mocny, a słabemu mały i delikatny. Przebieg: jedno dziecko dyryguje grupą starając się o to, aby jego ruchy cechowała zmienna optycznie dynamika. Dzieci grają stosownie do ruchów dyrygenta na różnych przedmiotach akustycznych. Uwagi: nauczyciel w czasie ćwiczenia nie powinien ingerować w to, w jakim tempie dyryguje wybrane dziecko, nawet, gdy wersja wykonywana przez nie jest arytmiczna. Jeśli podopieczny nazbyt będzie się koncentrował na rytmie w czasie dyrygowania, może to się odbić niekorzystnie na jakości dynamiki jego gestów.

burza Przebieg: instrumentem akompaniującym do tego ćwiczenia są talerze, których uderzenie ma symbolizować grzmot pioruna. Dzieci identyfikują się z jakimś elementem przyrody (zwierzęciem lub rośliną), oddając ruchem trwogę, która je ogarnia za każdym razem, gdy piorun uderza. Uwagi: dobrze jest, gdy nauczyciel nie narzuca jakichkolwiek schematów ruchowych. Dzieci powinny same zaproponować, jak można zilustrować ruchem " strach przyrody na odgłos burzy" i być może, że będą to oryginalne i ciekawe rozwiązania. Objawy niepokoju wywołane uderzeniem w talerze powinny, wraz z wybrzmiewaniem instrumentu, stopniowo maleć, aż do całkowitego bezruchu. Ćwiczenie to może być wykonywane ruchem pełnym na dużej przestrzeni, jak również statycznie - wówczas ograniczamy się do gestów ramion i odchylania górnej części kręgosłupa. 5

rytmiczne zwierciadła Przebieg: uczestnicy stoją parami naprzeciwko siebie. Jedna osoba - “zwierciadło” - improwizuje ruch zgodny z motywem muzycznym słyszanym z magnetofonu, druga osoba - “odbicie zwierciadlane” - naśladuje ruchy partnera. Uwagi: ćwiczenie to można wykonywać w ten sposób, że zamiast muzyki z magnetofonu, prowadzący może wykonywać akompaniament na instrumentach.

w sadzie Przebieg: Prowadzący umawia się z uczestnikami, że : Wystukiwany przez niego o obudowę pianina rytm jest dla nich sygnałem do “maszerowania po sadzie” , to znaczy swobodnie po całej sali, a w przypadku braku wolnej przestrzeni w miejscu; Oddzielne wysokie dźwięki są sygnałem oznaczającym zrywanie jabłek rosnących wysoko na gałęziach drzew; Niskie oderwane dźwięki oznaczają podnoszenie jabłek, które leżą pod drzewami.

swobodna improwizacja rychem z zamkniętymi oczami Muzyka nadająca się do takiego działania powinna być łagodna, cicha i spokojna. Ta forma spontanicznej interpretacji muzyki ruchem może stać się dla wnikliwie obserwującego opiekuna rodzajem testu odzwierciedlającego różne kompleksy i ukryte marzenia podopiecznych, pod warunkiem, że jest prawidłowo przeprowadzona. Korzystną pozycją wyjściową do takiego działania może być dość ciasne ustawienie w grupie twarzami na zewnątrz, tak aby poszczególni podopieczni dotykali się wzajemnie. Należy uprzedzić uczestników o tym, że raczej nie powinni w czasie trwania muzyki tracić kontaktu dotykowego ze sobą. III. Ocena skuteczności oddziaływań wychowawczych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi Wiele osób pracujących z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi wykorzystuje elementy muzykoterapii twierdząc, że: Muzyka redukuje trudności, Ułatwia współpracę, Pomaga w nawiązywaniu kontaktu, Ogranicza konflikty, Pobudza emocjonalnie, Daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, Podwyższa umiejętność koncentracji. Tak jak inne formy psychoterapii, muzykoterapia również może być prowadzona indywidualnie i grupowo. Prowadzenie zajęć w grupie jest 6 początkowo trudniejsze, ponieważ trzeba dobierać muzykę, która jest akceptowana przez wszystkich. Bowiem w grupie znajdują się osoby o różnej osobowości, usposobieniu, stanie zdrowia. Obserwacje pokazują, że stopniowe rozszerzanie form muzycznych prowadzi do nawiązania kontaktu z wieloma osobami niepełnosprawnymi, nawet z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym. Dużą popularnością cieszą się zajęcia, które pobudzają do aktywności własnej, np. samodzielne przygotowanie koncertu lub inne występy, muzykowanie grupowe, jak również udział w koncertach lub spektaklach teatralnych, które pobudzają później do wspólnej dyskusji i wyrażaniu własnych przeżyć. Muzyka oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Sprawia, że dzieci, które są zamknięte w sobie, nie mające kontaktu z otoczeniem, otwierają się czują potrzebę wyrażania własnych odczuć, myśli, pragnień. Natomiast, dzieci nadpobudliwe, będące w ciągłym ruchu, uczestnicząc w zajęciach z muzykoterapii z czasem stają się spokojniejsze, swoją energię uczą się wykorzystywać pozytywnie, w sposób twórczy. Ogólnie rzecz biorąc, w rozmowach z osobami, które pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, dowiadujemy się, że muzyka odgrywa ogromną rolę w oddziaływaniach wychowawczych. Na pewno pomaga, a nie szkodzi. A zajęcia z wykorzystaniem muzyki w różny sposób, wskazują, iż odgrywają one ogromną rolę w rozwoju każdego człowieka. Nie jeden wychowawca mówi, że " muzyka naprawdę łagodzi obyczaje…"