Wyjaśnij pojęcia UE, ONZ, NATO

[b]Organizacja Narodów Zjednoczonych[/b], w skrócie ONZ, to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. Idea powołania tej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, na konferencji w Teheranie w 1943r. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Obecnie członkami ONZ są 192 państwa w tym Polska.

[b]Organizacja Narodów Zjednoczonych[/b], w skrócie ONZ, to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. Idea powołania tej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, na konferencji w Teheranie w 1943r. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Obecnie członkami ONZ są 192 państwa w tym Polska. Organy ONZ: a) Zgromadzenie Ogólne – składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich b) Rada Bezpieczeństwa – najważniejszy organ ONZ c) Rada Gospodarcza i Społeczna – zajmuje się sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych. d) Rada Powiernicza – obecnie praktycznie nie działa e) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

[b]Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego[/b] (ang. North Atlantic Treaty Organization, Sojusz Północno Atlantycki) – sojusz polityczno wojskowy powołany 24 sierpnia 1949r. w Waszyngtonie początkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed ZSRR. Państwa założycielskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy, USA i Kanada. Członkowie NATO zobowiązują się udzielać sobie pomocy, gdyby któreś z nich padło ofiarom agresji. Główna siedziba NATO znajduje się w Brukseli.

[b]Unia Europejska[/b] (w skrócie UE) to powstały 1 listopada 1993r. na mocy Traktatu z Maastricht gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich. Cele założenia unii: a) Prowadzenie wspólnej polityki zewnętrzno ekonomicznej b) Zniesienie w państwach członkowskich ograniczeń (swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz ludności) c) Podniesienie poziomu gospodarki w Europie

Państwa członkowskie: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Symbole UE: Flaga przedstawiająca okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, Hymn UE „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena, waluta euro, dzień UE 9 maja.

Instytucje UE a) Parlament Europejski – siedziba w Strasburgu, władza ustawodawcza b) 624 deputowanych z róznych krajów c) Komisja Europejska – władza wykonawcza, 20 komisarzy (politycy 15 państw członkowskich) d) Rada UE – organ decyzyjny i ustawodawczy e) Europejski Trybunał Sprawiedliwości – 15 sędziów f) Europejski Trybunał Obrachunkowy g) Komitet Ekonomiczno Społeczny h) Komitet Regionów i) Europejski Bank Centralny j) Europejski Bank Inwestycyjny

Polska w UE: rozwój badań, technologii, dofinansowania rolników, podniesienie poziomu gospodarki, możliwość legalnej pracy za granicą, budowa dróg z funduszy unijnych, programy europejskie na szkolenia różnych grup wiekowych.